OPENBARE vergadering van den Raad der gemeente Putte van 7 Januari 1935 n.m. 7.30 uur I - Aanwezig zijn de Heeren: H. Wijnings, H. Hendriks, p. Hoender- vangers, J.L. de Clerck en C. Sluijts Er zijn 2 vacatures Voorzitter P.J. van de Ven, Burgemeester tevens Secretaris De Voorzitter opent te 7.30 uur met den Christelijken groet de vergadering en stelt achtereenvolgems aan de orde 1. Vaststelling der notulen van de vorige vergadering Deze worden na voorlezing met algemeene stemmen onveranderd vastgesteld 2. Vereenlglng Ossendrecht en Putte 3© Voorzitter zegt, dat aangezien het op 9 Januari a.s, verga dering is van Gedeputeerde Staten over deze kwestie, het tijd is geworden deze bericht te zenden omtrent het standpunt dat de Gemeenteraad van Putto in deze inneemt en vraagt de meening van den Raad Wethouder Wijnings geeft daarop voorlezing van een ontwerp besluit, luidende f a 1* dat d® Raad s®en t©rmen aanwezig acht om zijn meening betref- ienae de vereeniging der gemeenten Ossendrecht en Putte door gemachtigden -te aoen toelichten, omdat in een tijdsverloop van 4 jafcen bedoelde meening ten volle aan Gedeputeerde Staten is medegedeeld en dat hiervan geen enkel woord wordt teruggenomen 2. dat de indertijd door het ooilege van Gedeputeerde Staten verstrekte staat van bezuiniging op de algemeene bestuurskosten fictief is, omdat daarin geen rekening is gehouden met de wachtgelden van gemeente ambtenaren, die door een eventueelen nieuwen Raad niet zouden benoemd worden j 3. dat de Raad van oordeel blijft, dat de factor bezuiniging op bestuurskosten niet in die mate overwegend mag zijn, dat, op dien grohd alleen, zonder inachtneming of zelfs met miskenning van de omstandigheden, waarin Putte als grensgemeente verkeert, tot annexatie mag worden overgegaai 4. dat de verschenen artikelen in de Nederlandsche bladen over de cummulaties in Ossendrecht en Putte bij den Raad den schijn gewekt hebben dat bedoelde cummulaties de hoofdoorzaak zouden zijn van het derde voorstel tot annexatie, waardoor de gemeente Putte zijn zelfstandigheid zou inboeten, 5. dat, indien deze zienswijze onverhoopt werkelijkheid mocht zijn, de Raad hiertegen protesteert, daar bedoelde cummulaties indertiid met algemeen goedvinden van alle bevoegde instanties zijn toegestaan Na eenige bespreking wordt besloten door alle leden, aan Gedepu teerde Staten te berichten, dat de Raad het op de bovenaangehaalde gronden onnoodig en overbodig acht gemachtigden ter vergadering van hun Collece te zenden. Niets meer te behandelen zijnde sluit de Voorzitter met den Christelijken groet de vergadering De Voorzitter De Wethouder

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1935 | | pagina 1