OPENBARE vergadering van den Raad der gemeente Putte van Maandag 4 Januari 1932. anwezigbzijn de heeren h£ Wljnings, H. Hendriks, P. Hoender vangers? A.Th. Verschuuren en J.L. de Clerck, Er zijn 2 vacatures. Voorzitter P.J. van de Ven, burgemeester tevens secretaris. De Voorzitter opent te 7 uu® de vergadering en stelt achtereen volgens aan de orde 1.Vaststelling der notulen der vorige vergaderlngT Na voorlezing worden deze met algemeene stemmen onveranderd goedgekeurd. 2. Mededeeling van het proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger. De Voorzitter deelt mede dat op 3ö December 1931 bij den ge meente-ontvanger kas en boeken zijn gecontroleerd en in orde zijn bevon den en stelt voor het proces - verbaal voor kennisgevimg aan te nemen. De Voorzitter zegt, dat de Minister van Staat Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw bij zijn brief van 18 December 1931, No. 8812, Afd. W. en S. de gevraagde subsidie voor de werkverschaffing heeft verleend en doet mededeeling van de voorwaarden waaronder die werd verleend. Op verzoek van meerdere leden wordt opgave gedaan van de zich als werloozen aangegeven personen, welke worden gecontroleerd. Besloten wordt ter algemeene kennis te brengen, dat de werkloo- zen zich op 5 Januari 1932 kunnen melden door invulling van een staat welke op aanvrage zal verstrekt worden en dat de werkloozen zich dan dien middag tusschen 3-6 uur kunnen aangeven tot het verstrekken van meerdere gegevens. Niets meer te behandelen zijnde sluit de Voorzitter de vergade ring. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. 3. Bespreking werkverschaffing. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. De Wethouder, De Voorzitter

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1932 | | pagina 1