I Openbare vergadering van den Raad fier gemeente Putte van 4 Maart 1931, des namiddags $.45 uur. Aanwezig zyn de heeren: F.'/outersH.Hendriks; H.Wynings; P. Hoendervangers en Pb.Hendrikx. Afiweiig zonder kennisgeving: A.G.Leijs en L.v.d.Sande. Voorzitter F.J.van de Ven,burgemeester tevens secretaris. De Voorzitter opent te V uur de vergadering. Tot voorstemmer wordt aai gwezen No5 van de presentielijst de heer Ph.Hendrikx. 1.Vast stelling der notulen van de vorige vergadering. Deze worden na voorlezing met algemeene stemmen onveranderd vastgesteld. 2Mededaeling van ingekomen stukken. a. Brief van Gedeputeerde Staten van 14 Jan.1931,G.No.68 Ille Afdeeling,wa.rby mededeeling wordt gedaan dat by Koninklijk Besluit van 19 December 1930 No.63 is goedgekeurd het besluit van den Raad van 29 Oct.1930 tot wyziging van het besluit tot heffing van leges ter secretarie voorwat betreft leges voor -huwelijksvoltrekkingen en zegt dat deze op 20 Jan.1931 werd afgekondigd. b.Verslag 1930 van de Commissie tot wering van schoolverzuim. De Voorzitter zegt, dat dit verslag onder dagteekening van 16 Januari 1931 is ingekomen en dat daseruit blijkt dat de commissi in 1930 2 vergaderingen hield en wel op 23 Juni en 1 juM 1930; dat op de beide vergaderingen aanwezig waren J.C.S.Bastiaanse en H. Hendriks en beide malen afwelig Ph.Hendrikx; dat 6 ouders van leer plichtige kinderen werden opgeroepen,waarvan 4 voor de commissie verschenen,dat van 5 het schoolverzuim als geoorloofd werd aange merkt en dat dienaangaande verrichtingen hebben plaats gehad. c.Brief van J.C.S.Bastiaanse dd.16 Jan.1931,waarin hy mededeeltdat hy het lidmaatschap der Commissie tot wering van schoolverzuim onder dank voor het in hem ge stelde vertrouwen aanneemt d.Be sluit van Gedeputeerde Staten van 18 Februari 1931,G.No.87,houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 29 Dec.1930 tot wyziging der gemeentebegrooting 1930. De stukken a.tot en met d. worden met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen. e.Onder vijs vak j der Lager Onderwyswet 1920. De Voorzitter zegt, dat burgemeester en wethouders van Arne- muiden verzoeken het ddres van den Raad dier gemeente aan H.M.de Koningin tot het verkrygen van wyziging in art .195 der L.O.wet 192B

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1931 | | pagina 1