i 4 t 1 Openbare vergadering van den Raad der gemeen te Putte op Dinsdag 14 Jan. 1930 n.m.6.30 uur. Aanwezig zijn de heeren: F, Wouters, H, Hendriks, p. Hoender- vangers en H. Wijnings. Afwezig zonder kennisgeving: A.G. Leijs, L.v.d. Sande en Ph. Hendrik|L Voorzitter F.J, van de Ven, burgemeester tevens secretaris. De Voorzitter opent te 6.45 uur de vergadering en stelt achter eenvolgens aan de orde: De Voorzitter wenscht den leden en hunne gezinnen een zalig en ^^elu^/cig nieuwjaar toe en hoopt dat het jaar 1930 zoowel voor hen als voor clo gemeente een voorspoedig jaar moge zijn.Tevens heet hij hen allen harte- lijx welkom op het nieuwe raadhuis, waar zij voor den eersten keer in ver gadering bijeen zijn. 1. Vaststelling der not uien van de vorige vergadering. iro Deze worden na voorlezing met algemeene stemmen onveranderd vastgesteld, 0. Mededeeling van ingekomen stukken. a. Besluit van Ged, Staten van 13 Nov, 1929 110» houdende goedkuering van het raadsbesluit tot wijziging van de gemeente-begrooting dienst 1929. b. Alsvoren van 4 Dec. 1929,G. Nr. 285. houdende goedkeuring van de begrooting der gemeente j^ienst 1930. c. Kasopname bij den gemeente-ontvanger. Kas en boeken werden door Burgemeester en Wethouders bii den gemeende-ontvanger opgenomen en in orde bevonden. nD* Voorzitter stelt namens Burgemeester en Wethouders voor de stukken onder a,b, en c genoemd voor kennisgeving aan te nemen. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. d. Verzoek van het R.K.Kerkbestuur te Putte om de gemeentelijke vergoeding ex art.101 der Lager Onderijswet 1920. D® Voorzitter stelt namens Burgemeester en Wethouders voor overeenkomstig het verzoek te beslissen. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. i"

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1930 | | pagina 1