Notulen der openbare vergadering van den Raad der genv ente Putte d.d. 17 Februari 1928. Aanwezig de heeren F.Pouters en H.Hendrik*,wethouders en de heer H.Wijnings. Afwezig zonder kennisgeving de heeren Ph.Hendrikx,L. v.d.Sande en A .G. Leijs. Er is een vacature. Voorzitter de heer F.J. van de Ven,burgemees ter Secretaris de heer J. B.'P.Meerbach. De Voorzitter opent te 6 uur 15 minuten de vergadering. Hij doet den secretaris de presentielijst voorlezen,zoodat blijkt dat het ingevolge artikel 48 der Gemeentewet vcreischte getal leden niet aanwezig is. De Voorzitter sluit daarop de vergadering. "ne Sftf.rfltflris i pe Voorzitter, 1

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 9