Met algemeene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wathouders besloten. 10.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van subsidie's voor het Wit Gele Kruis en de R.K.Bewaarschool. De Voorzitter zegt, dat voor de inrichting van het Wit Gele Kruis ter plaatse een gemeentelijke subsidie werd gevraagd groot f.300.-en - voor het instandhouden van de R.K.Bewaarschool een subsidia van f.100.- en dat Burgemeester en wethouders de teokenning van deze subsidies over tuigd zijn, daar het beide instellingen zijn, welke Putte onmogelijk kan missen en dat zij voorstellen beide subsidies te verleenen. Met algemeene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. De Voorzitter stelt dan voor deze uitgave te dekken door ver mindering van den post jaarwedde van den ontvanger, daar dit ambt sedert April vacant 1b en de uitgaven daarop gevoeglijk kunnen gevonden worden. 11.Benoeming van een Armmeester. Burgemeester en Y/ethouders bevelen hiervoor aani 1. L.Jansen. 2. J.Hendriks, beiden wonende te Putte. Met algemeene stemmen wordt de heer L.Jansen benoemd, welke be noeming wordt geacht te zijn ingegaan op 1 December 1928, en tevens wordt beschouwd te zijn geschied voor vervulling der vacature die per 1 Januari 1929 periodiek zou openvallen. 12.Presentiegeld raadsleden. Be Voorzitter stelt voor het presentiegeld voor de leden van den Raad per 1 Januari 1929 te wijzigen en te bepalen op f.70.- in totaal per jaar. Wethouder Wouters vraagt waarom de Voorzitter dit voorstel doet. De Voorzitter zegt, dat het hem te oore is gekomen, dat op alle mogelijke wijzen zal getracht worden de uitgaven der gemeente onnoodig op te voeren ook door het meer doen vergaderen van den Raad. Waar dit een optreden is, dat reeds te voren de kop moet ingedrukt worden acht hij het voorstel het meest practlsche om daarop in te gaan. De heer Wijnings vraagt of de zigeuners nog over de grens zijn, daar hij vermoedt, dat deze al lang binnen de grens zijnllll Dit verwekt algemeene hilariteit, waarna het voorstel van den Voorzitter met algemeene stemmen wordt aangenomen. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten. De wethouder. DE Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 84