Sevens is ons geblekeii,dq(i hy deze 64 kilo,geboekt voor het Armbestuur er 15 kilo hij was voor een'derde.Het Armbestuur betaalde zoodoende 64 kilo ontving 49 kilo en betaalde f.128 - f.49 f,79 te veel. Een nog brutaler staaltje van mishandeling van de Armenkas is het volgende: Alphons Leys per ondergeteekende quitantie gekocht te hebben 10 kilo maatzaad aan f.5 de' kilo.Hiervoor heeft hy in dien tyd zeker niet meex dan f.1 per kilo betaald. Het gaat by dit voorloopig rapport niet aan ten volle hierover uit te wyden.Wy hebben slechts enkele feiten aangestipt,maar voldoende toch,zoo hopen wy,om den Raad te overtuigen van ons gevoelen, dat een dergelijk onwaardig lid,dat zulk een ergerlyk wanbeheer gedoogde,zijn eigen belang,naar het ons voorkomt,laat voorgaan voor het belang van de Armenkas,geen plaats mag blyven bekleed n in het College van het Burgsrlyk Armbestuur en wy geven den Baad ter overweging hem onverwyld ontslag te ge ven, zonder hem te ontheffen voor de verantwoordelijkheid voor het gebeurde tydens zijn zittingsperiode. De Commissie tot Onderzoek van Boeken en Handelingen van hetxBurgerliJk Armbestuur te Putte, De Voorzitter, ge tHHendrik s De Secretaris get.J.Verhagen. Putte,November 1928. De heer Wijnings stelt voor aan A.G.Leys, oneervol ontslage te ver- Ie enen. De Voorzitter zegt er niet voor te zijn. De heer wijnings zegt, dat de heer A.G.Leys maar loon naar werken moet hebben. Waarna het voorstel van den heer Wijnings in omvraag wordt gebracht en met algemeene'stemmen aangenomen. De Voorzitter stelt voor het rapport voor kennisgeving aan te nemsn. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. 9.Voorstellen van Burgemeester en Wethouders tot herziening van den genees-en verloskundigen dienst. De Voorzitter zegt, dat Burgemeester en Wethouders in meerderheid vai oordeel zijn, dat de genees-en verloskundigen dienst,zooals deze thand ge regeld is, te kostbaar is,voor deze gemeente, in verband met het zoo gerinj aantal armlastige patiënten, dat zij het beter oordeelden dat ên de arts ei de vroedvrouw per visite of ziektegeval werden betaald met een maximum als bcloonlng. Hij zegt verder, dat over deze aangelegenheid de GezondfeeidsCommissi< werd gehoord en leest haar advies d.d.25 ept.1928 Nr.112 voor. Nadat dit advies meermalen door Burgemeester en Wethouders is behandi en lang8 alle zijden werd bekeken, hebben Burgemeester en Wethouders ge meend hun standpunt niet te kunnen verlaten,daar zij zij minder zwart tegex de gevolgen aankijken dan de Geondheidscommissie en dat zij er vast en zek< van overtuigdzzijn, dat de armlastige patiënten onder de voorgestelde rege ling minstens even goed zullen behandeld wordon en dat er volstrekt geen vrees moet bestaan, dat er geene vroedvrouw aanwezig zal zijn. Burgemeester en Wethouders stellen dan voor aan de in dienst zijnde arts en vroedvrouw met ingang van 1 Januari 1929 eerVol ontslag te verleen* en tot tydelijk gemeente-arts aan te wijzen dokter E.Mattys te Putte en de: per visite te betalen ad 10 francs tot een maximum van f.100. per jaar.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 83