H.Hendriks, H.Wi jnings en P.Hoendervangers, en dat deze als haren Voorzit ter heeft "benoemd de heer H.Hendriks TT - s en tot secretaris dhr.J.Verhagen,lid het Burgerlijk Armbestuur. De Voorzitter verzoekt dan de Voorzitter dier Commissie, waar deze Commissie verlangde reeds thans een voorloopig rapport uit te brengen, har bevindingen den Raad mede te deelen, doch vernam gaarne, of de Commissie hare bevindingen in openbare vergadering wil bekend maken, dan wel eerst in geheime vergadering wil bespreken, waaraan hij de voorkeur geeft. Besloten worflt deze aangelegenheid in eene openbare vergadering te behandelen. Daarna gaat de Voorzitter over tot voorlezing van het voorloopig rapport,hetwelk luidde als volts Voorloopig Rapport der Commissie tot Onderzoek van Boeken en Bescheiden van het Burgerlijk Armbestuur te Putte (N.B.) tot aan het zitting ner®n in dit College als lid van de heeren F.J.van de Ven en J.Verhagen. Toen wij onze benoeming aannamen tot lid van genoemde commissie wisten wij, dat ons een ondankbaar en moeilijk werk wachtte. De groote wanorde in de boeken,de blijken vein erger-lijk wanbeheer het weggooien van gelden van de Armenkas met volle handen,het onverant- v/oordelyk toezeggen en geven van steun met politieke oogmerken alleen aan vrienden, en bovenal de fè&ten van bevordering van eigenbelang,zoo niet erger,waarop wij gestooten zijn, nopen ons tot het nu reeds uitbrengen var een voorloopig rapport, met het doel van U te overtuigen van de noodzaak om het thans nog zitting hebbende lid A.G.Leys uit het Collego van het Bur gerlyk Armbestuur te verwyderen ,daar hy voor een zeer groot deel verant- woordelyk is voor bovengenoemde mistoestanden en blyken heeft gegeven vpn totale onbekwaamheid. Om slechts enkele voor de handliggende voorbeelden te neren.De armenhuisjes verkeeren reeds jaren in een erbarmelyken staat van verval. Tydig ingrypen had dien toestand kunnen verhe3pen.Hu. zyn zy het opknappen byna niet meer waard,De bezittingen van het Armbestuur zyn sinds 1918 v<=a?« W minderd met f.3600,hetgeen wy moeten beschouwen als weggegooid geld. Hoe werden deze besteed? Ruim f.1100 is gebruikt als een verkiezingsfends voor de party van A.G.Leys en den ontslagen secretaris C.J.Leys.Ruim f.750 ginj verloren aan schadevergoeding voor ©en brand,veroorzaakt door de deelheb bers van bovengenoemd verkiezingsfönds,van welke de Heide My constateerde dat de oorzaak laakbare onvoorzichtigheid was. Gedurende de jaren 1918-1923 was er in kas aon onbelegde gelden f.3500 tot f,4500,waaraoor een renteverlies ontstond van minstens f.1100.- De boeken zyn bevuild en bevlekt,met potlood beknoeid en bekrast. De rekeningen en begrootingen onvolledig m-t bewysen gestaafd, ofwel totaal zoek.Bewyzen van f.3100 aan grootboekposten zyn nergens te vinden.Het than nog zitting hebbende lid A.G.Leys hoeft dit alles toegelaten,niettegen staande de intreurlge mentaliteit van zyn broer,den gewezen secretaris - penningmeester C.J.Leys," em bekend was.Y/y stellen beiden uitsluitend- en niemand anders-verentwooödelijk voor den huldigen toestand. Het lust ons niet de talryke tekortkomingen,de blyken van onwil in verband met het geven van inlichtingen,de bewyzen van onbekwaamheid van A.G.Leys op te sommen.Voor nog twoe feiten echt r vragen wy met nadruk de volle aandacht. Onder beheer van A.G.Leys zyn in U2I de armenbosschen omgespit.By de opgave van zyn voorschotten vonden wy een poat van 64 K.G.raastzaad voa f.128.-. Uit ons nauwkeurig onderzoek in deze blykt,dat A.G.Leys voor deze 64'. kilo geen £.128 betaalde maai» zeaer niet meer dan vier en zestig gulden. F.64.00).

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 82