Wethouder Wouters vindt f.5.- voor het verleenan van een verlof ingevolge de Drankwet te veel en zag graag dat dit bleef zooals dit was onder de oude verordening. De Voorzitter vraagt of de heer Wouters er een voorstel van wil make om dit in omvraag te br;nen. De heer Wijnings is het niet met den heer Wouters eens en zegt dat er reeds veel te vee 1 verlofhouders in deze gemeente zijn en wil daarom tegengaan door een hoogere leges te heffen voor een verlofsvergunning, dat er nog meer komen. De heer Wouters Iran zich hier niot aodo vereenigèn^ en zegt nog eens dat het bedrag te hoog ia, gezien de geringe verdiensten diecer aan ver bonden zijn. De heer Wijnings zegt, dat het niet te doen is om er schatten mede te verdienen en het onderwerp zijn sdp niet waard vindt en zegt zich daar om te kunnen veroenigen met het voorstel van den heel? Wouters. Het voorstel van wethouder Wouters wordt daarna in omvraag gebracht en met algeme n stemmen aangenomen. Hierna, niemand meer eenigg aanmerking hebbende, wordt het voorstel van Burgemeester en wethouders tot vaststelling van een verordening tot heffing van leges met algemeene stemmen aangenomen. 6.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging der gemednte-bogrooting 1928. De Voorzitter zegt, dat de begrooting 1928 enkele wijzigingen noodig heeft, waarvan de ontwerpen ter inzage hebben gelegen. Puntsgewijze be handelt hij de aan te brengen wijzigingen, waarna de voorstellen tot wijziging der gemeente-begrooting 1928 met algemeene stemmen worden aange nomen. 7.Voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende het onderhoud van gemeente-wegen. De Voorzitterzogt, dat decgemeentewegen er erbarmelijk uitzien en verbetering noodig hebben, welke geleidelijk zullen aangebracht worden, omdat de finantien der gemeente er nog erbarmelijker uitzien. Op de wegen staat overal houtgewas, hetwelk moet verweiderd worden. Burgemeester en Wethouders vragen da rtoe den Raad machtiging dat houtgewas, waar noodig op te ruimen op een wijze, welke zij voor de gemeente het voordeeligst ach ten. Dhr,Wijnings vraagt of eigenaars die een weg beplant hebben zijn hot van dien weg mag afhalen. De Voorzitter bevestigt zulks en zegt, dat duik een eigenaar dat eerst moet aanvragen. Vervolgens wordt de gevraagde machtiging met algemeene stemmen gege ven. 8.Aanbieding van het voorloopig rapport van do Commissie van onderzoek van boeken en bescheiden van het burgeïüijk Armbestuur. De Voorzitter zegt, dat in eene vorige vergadering eene Commissie van 4 leden werd benoemd tab het onderhoek der rekeningen van het Burger lijk Armbestuur in welke Commissie werden benoemd de heeren F.Wouters,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 81