k V f Openbare vergadering van den Raad der gemeente PUTTE op Dinsdag 27 November 1928 4 des namiddags te 6 uur. Aanwezig zijn de heereni P,Wouters en H.Hendriks, wethouders en d« hoeren H.Wijnings en P.Hoendervangers leden. Afwezig de hoeren Ph.Hendriks, L.van de Sande en A.G.Leijs, zonder kennisgeving. Voorzitter P.J.van de Ven, Burgemeester tevens secretarie. De Voorzitter opent te 6.15 tiur de vergadering. Tot voorstemmer wordt aangewezen Nr.4 van de presentielijst, dhr. F.Wouters. De Voorzitter stelt achtereenvolgens aan de orde: 1.Vaststelling van de notulen dor vorige vergadering. Na voorlezing worden deze met algemeeno stemmen onveranderd vast gesteld. 2.Beëediging en installatie van dhr.J.Hendriks, benoemd ontvanger der gemeente. De Voorzitter zegt, dat in de vergadering van den Raad dezer ge meente d.d.17 September 1928 tot ontvanger dezer gemeente werd benoemd dhr.Jac.Hendriks, hulpbestsller bij de posterijen alhier, die verklaard heeft zijne benoeming aan te nenam, onder dank aan hen, die hunne stem op hem uitbrachten voor het in hem gestelde vertrouwen. In dezelfde verga dering werd de door hem te stellen borgtocht bepaald op f.2000.-, welke borgtocht na bekomen machtiging van dht.Minister van Binnenlandsche Zaken eh Landbouw d.d.29 October i928 Nr.9699 Afdeeling B.B.werd gesteld bij de vereeniging van tot zekerheidsstelling verplichte gemeenteambtenaren te 's Gravenhage bij overeenkomst d.d.30 October 1928. In verband hiermede rtelt hij voor de benoeming te doen ingaan op 1 December 1928. Dan stelt de Voorzitter voor dhr.Jac,Hendriks in de vergadering te roepen ten einde hem te doen afleggen de eeden bedoeld in art.108 van de Gemeentewet. Nadat dhr.Hendriks in de vergadering is verschenen vraagt de Voorzitter hem of hij bereid is do eeden af te leggen, waarop hij met ja*antwoordt.Hierna worden de eeden in handen van den 2oorzitter afgelegd. De Voorzitter wenscht den ontvanger geluk met de op hem uitgebraclr te benoeming en spreekt de wensch uit, dat hij aan het hem gestelde ver trouwen ten volle zal beantwoorden en de gemeente trouw en eerlijk zal dienen. De ontvanger dankt voor het in hem gestelde vertrouwen en zegt de gemeente trouw en eerlijk te zullen dienen. 3.Mededeeling van ingekomen stukken. a.Brief van de Gedeputeerde Staten van Noord Brabant d.d.31 October 1928 G. Nr.37 Ille Afdeeling. ff

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 79