Met algemeens stemmen wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en 1 thouders besloten. 10.Voorst ven Burg mie est er en Wethouders tot h't verleenen ven subsidie's voor het Fit Gele Kruis en de R.K.Bewaarschool. De voorzittor zegt, cat voor de inlichting van het Wit Gele Kruis ter plaatse een gemeentelijke subsidie werd gevraagd groot f.300.-en voor het instandhouden van de R.K.Bewaarschool een subsidie van f.100.- en dat burgemeester en .ethoudsrs de teokenning van deze sub;.idiei over tuigd zijn, 1t beid; Ir ing zijn, tks Irr,te ca u 'lij. i rr missen on cat zij voorstel] .en beis svV sidies tv verleen an, i b Eig i vtemmen wordt dit voorstel aangenomen. De Voorzitter stelt dan voer deze uitgave te dekken uoor ver wind I'll. van ei... voet jz.a-' "c n don n.t er, - c.l' .ut t Ap il nt u; /t:i o 5g jou :i g :.d t 1 ore'; m. r 1, no mi.; stamro a- nomen. 11.Denco; iiru van een Ai .cester. Bu: icester en fhouc rs b vlen hiervoor aan: 1. L.Jansen. 2. J.:iendriks, beiden wonende to rutte. Mot algcrioene stemmen wordt d hoor L.Jansen beroemd, woike D - no-tiling wordt 0 acht te zijn ingegaan op 1 Deco her J28, on tw. 1 o .uw 1929 pc 1zou o, v „m. Raad pe^ j_ 1 qua;;ite ^^rgon er co oo^ uieir óp .VO.- in jo L" Voorzie zc, o, dat r uc oore iw gekomen, dat op alle mogelijke .ijzen zal gctiacnt worden ac uitgaven dor gemeente onnoodig op to voeren ook door het mcer doen vergaderen van den Raad. waar dit een optreden is, dat reeds te voren d kop moet in-•••drukt word n acht hij het voorstel het meest practische om daarop in te gaan. De heer .'ijnings vraagt of a zigminers nog over ds grens zijn, daar hij vermoe dt, dat deze al larg binnen de ;;ro_os zijn! I i Dit verv .kt alge: cene hilarit it, waarne t voorstal n d n Voorzit. :r al.. t'cn fit j. o i-aag, iii avar ordt g riet:. ;i 1; oruik mar at cc ve rr.c gesloten. De ethouder, D2 Voorzitter, v r Cl o 00 O. OUV' o 1 r X li L J.1 into Cl v c.tu GU-. o O. j. c p 1 1<^ -g d U. jl» DO u O I. t - - L. J.' - .J X g L O »L Cl O 1 .l - pei ja uUCi' l L-C g £1 C Jo X u C; - te UOCt

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 78