•levens is ons gebleken,dat hy deze 6' kilo,geboekt voor het Armbestuur r 15 kilo b-ras voor o n lorre.Het Armbestuur betaalde zoodoende 64 kilo" ontving 49 kilo en betaalde f.128 - f.49 f.79 te veel. Een nog brutale: staaltje Van mishandeling van de Armenkas is het volgende: Alphons Leys per ondergcteekende quitantie gekocht te hebben 10 kilo mastzaad^aan ".5 de kilo.Hiervoor heeft hy in dien tyd zeker niet meer dan f.1 per kilo betaald. Het gaat by dit voorloopig rapport niet aan ten volle hierover uit te wyden.Ty hebben slechts enkele feiten aangestipt,maar- voldoende toch, zoo hopen vry, om den Raad te overtuigen vaii ons gevoelen, dat een dergeli^ or-".. 'dig lie",dat zulk eer ergerlyk anbeheei ;edooyde, zijn eigen belang,naar het ons voorkomt,laat voorgaan voor het belang van de Armenkas,geen plaats mag bi; ven bekleed n in het College van het Eurgerlyk Armbestuur en wy geven den Eaad ter overweging hem onver.vyld ontslag te ge ven, zoruer hen te ontheffen voer do verantwocrdelijkhsid veer het gel eurde tydens zi'n zi t oir ;str .one Le Commissie tot Onderzoek van B^c'rn en Handelingen van hetxBurgerlijk Armbestuur te Putte, De Voorzitter, getH.Her iriks. De Secretaris get.J.Verhagen. Putte,November 1928. De heer oijr.ings stent voor aan A.G.Leys, oneervol ontslage te ver- Ie enen. De Voorzitter zegt er niet voor te zijn. De heer 'ijnings zegt, fat de heer A.u.Leys maar loon naar werken et hebben. './aama het voorstel van den - eer "ijnings in omvraag vordt bracht en meL aigemeene stemmen aangenomen. De Voorzitter stelt voor het rapport voor kennisgeving aan te nemn. Met aigemeene stemmen wordt hiertoe besloten. 9.Voorstellen van Pu: y.ie. etter o?i Wethouders tot herzieni van den genees-en verloskundigen dienst. De Voorzit ter zegt, dat Burgemeester en ethouders in meerderheid 1 n oordeel zijn, dat de genees-en verloskundigen diern.t, zooals deze thanö ge regeld is, te kostbaar is,voor deze gemeente, in verband met '-et zoo geringe .ekte'geval werden betaald met een maximum al; aar zal armlastige patiënte n, dat zij het beter oordeelden dat èn do arts èn de vroedvrouw per visite of ziektegeval bolooning. Hij segt verder, dat over deze aangelegenheid de Gezondheidscommissie werd gehoord en leest haar advies d.d.25 :ept.l928 Hr.112 voor. U-adat dit advies meermalen door Burgomeester en Wethouders ls behandel alle zijd r. -vd dc on, -boen l.vj remeester en Wethouder s ge meend hun standpunt niet te kunnen verlaten,daar zij zij mind.-r zwart tegen de gevolgen aankijken dan dc Gcondheidscommissie en dat zij er va. t c: zekcj vain overtuigdzzijn, dat de armlastige patiënten onder .de voorgestelde rege ling minstens even goed zullen behandeld worden en dat er volstrekt gcon vrees moot bestaan, dat er goene vroedvrouw aanwezig zal zijn. Burgemeester en Wsthoud rs spellen dan voor aan de in dienst, zijnde arts en vroedvrouw met ingang van 1 Januari 1229 eervol ontslag te verleent! en tot t; i lijk go: .eente--re s aa: tc ijzer. dokt r E. Hattys te Putte en nez( pe: ,e. it'~ tc beleden ad 10 fi me toe een maximum van f.100. por jaar. CO' -f- n t nVi-^1 Of»ri' «- 4- 4 -- I- 4 r -L ..1 .1 -

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 77