H.Hendriks, H.Wijninge en P.Hoendervangers, en dat deze als haren Voorzit ter heeft benoemd de lieer K.Hendriks en tot secretaris dhr.J.Verhagen,lid het Burgerlijk Armbestuur. De Voorzitter verzoekt dan de Voorzitter dxer Commissie, waar deze Commissie verlangde reeds thans een voorloopig rapport uit te brengen, hare bevindingen den Raad mede te deelen, doch vernam gaarne, of de Commissie hare bevindingen in openbare vergadering wil bekend maken, dan wel eerst in geheime vergadering wil bespreken, waaraan hij de voorkeur geeft. Besloten wordt deze aangelegenheid in eene openbare vergadering te behandelen. Daarna gaat de Voorzitter over tot voorlezing van het voorloopig rapport,hetwelk luidde als-volts Voorloopig Rapport der Commissie tot Onderzoek van Boeken en Bescheiden van het Burgerlijk Armbestuur te Putte (II.B.) tot aan het zitting neme n in dit College als li., vc:.: de heeren F.J.van dc Ven en J.Verhagen. Toen wij onze benoeming aannamen tot lid van gono»mde commissi- is ie ju ij, d".t ons oen ondnuo aax cn 'nocllijk '6 j-w ac t be. Dc groots vanor-uc in de bc :en,u_ blijken van ergerlijk caabohcor het we "..-ooien. golden ven dc Armenkas met olie hinden,"cot onverunt- wóovüolyk toezeggen on gov ui »oa steun met politieke oogmermen alleen vrienden, én bovenal de fèiten van bevordering van eigenbelang,zoo niet érger,waaron wij ge stooton zijn, nopen ons tot vet nu reeds uitorongen van o;;.--. v oorlOuui-, ra-port, mhot doel ven te overtuigen van de no-dzaaio om het thans nog zitting hebbende lid A.i.Loys uit het Colxege van het Bur gerlyk Armbestuur te vcrwyderen ,daar hy voor een zeer groot deel veren-- - lórdelylx is voor bovengenoemde mistoestanden en blyken heeft gegeven van totnle onhe"swacmheid. Om slechts enkele voor de handliggende voorbeelden te nemen.De armenhuisjes vorkeeren reed." jaren in een c_oarmelymcn staat van vei-vo.1. Tydig ingrypen had dien toestand kunnen verhej.pon.Hu zyn zy hot opkn&ppött o n: nic"'" moor waard, Dc bezittingen va;, he- .nu.oesluur z n einde 1 18 -ei werden deze oesteed? Ruim f.1100 is gebruikt als een verniezingsionus voor de 'o rty var A.C.Loys on don ontslagen secretaris '.J.Ikh ".Ruim -.(50 j].c ver? een aan cch *v rgo oci-lcg - u e-n or eroo_ ..want uOj. uo u._--n«-o- uors van bovengenoemd verkiezingsi'oudsvau welke de dei. - constat - ro.- d"durc: do ao ju on IZIZ-ZZZo Wctu --1' j.n hu -ar. anoor-guo ^x^n f.5500 tot f .1300, .uai door oen i ontov onze von- van mine HcaU - .-L-t. u* jL-Cixej.i-.gen en begrootingaa O.:.Vólle, rig nt V' gsst -1 al ,rv- - - - .^100 "n?- n: w ."n- -""B no"-" zihtih hebbendé lid A.G.Leys hóeft dit aïlós tocgolatcn,niett n- xj.vj0 ma -**■ "5 -■ 1 v"" h oer dc~" - jciri v - pr!>n.j.-i' l,b Ininvr -t .ll'w bold n ui'- l.V ai- mi ni col d wc-" o mdolljl: co - -1 J y -li.--1» vl /c- ».k on z op te sommen.Voor nog twee feiten eoht r vragen .vr met laviiux r,- r - i vn i.,(p/v Wl n è- v.-.o .ur o puo.^y at» oy.v v va - voorscl: jozon Vunatn -• -vat a - L. d.riiaszz- c v.oa kxJlO güöii o. «j.^0 üo otteide niBt inaex3 riuü vi0i» sn zestig guldon. i .j4. U I-O -JlZC... 1 - - O.. s. 'V U u -'-j o '-:.o t n T b .a —Li fl -.o. a -< -» ""••O '-'9— dt) V0j.l6 1Lu X' - h; X'G onij 11 UW.'- l'-»-ra OaIC vla Oj-il CbZo u du u a-1 »- V «Jr

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 76