Wethouder Wouters vindt f.5.- voor het vsrleenen van een verlof ingevolge de Drankwet te veel en zag graag dat dit bleef zooals dit was onder de oude verordening. De Voorzitter vraagt of de heer V/outers er een voorstel van wil make: om dit in omvraag te branen. De heer Wijnings is het niet met den heer './outers eens en zegt dat er reeds veel te vee 1 verlofhouders in deze gemeente zijn en wil daarom tegengaan door een hoogere leges te heffen voorreen verlofsvergunning, dat er nog meer komen. De heer ..'outers kan zich hier niet mede vereenigên^ en zegt nog eens dat het bedrag te hoog is, gezien de geringe verdiensten die'-er aan ver bonden zijn. De heer Wijnings zegt, dat het niet te doen is om er schatten mede te verdienen en het onderwerp zijn sop niet waard vindt en zegt zich daar om te kunnen vereenigen met het voorstel van den heet Wouters. Het voorstel van wethouder Wouters wordt daarna in omvraag gebracht en met algemeen stemmen aangenomen. Hierna, niemand meer eenigg aanmerking hebbende, wordt het voorstel van Burgemeester en wethouders tot vaststelling van een verordening tot heffing van leges met algemeene stemmen aangenomen. 6.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging der gemednte-begrooting 1928. De Voorzitter zegt, dat de begrooting 1228 enkele wijzigingen noodig heeft, waarvan de ontwerpen ter inzage hebben gelegen. Puntsgewijze be handelt hij do aan te brengen wijzigingen, .vaarna de voorstellen tot wijziging der gemeente-begrooting 1928 met algemeene stemmen v/orden aange nomen. 7.Voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende het onderhoud van gemeente-wegen. De Voorzituerzegt, dat decgemeentewegen er erbarmelijk uitzien en verbetering noodig hebben, welke geleidelijk zullen aangebracht worden, omdat de finantien der gemeente er nog erbarmelijker uitzien. Op de wegen staat overal houtgewas, hetwelk moet verweiderd worden. Burgemeester en Wethouders vragen daartoe den Raad machtiging dat houtgewas, waar noodig op te ruimen op een wijze, welke zij voor de gemeente het voordeeligst act- ten. Dhr.' ijnings vraagt of eigenaars die een eg beplant hebben zijn hovt van dien weg mag afhalen. De Voorzitter bevestigt zulks en zegt, dat aulk een eigenaar dat eerst moet aanvragen. ven. Vervolgens, wordt de gevraagde machtiging met algemeene stemmen gege- 8.Aanbieding van het voorloópig rapport van de Commissie van onderzoek van boeken en bescheiden van het burgerlijk Armbestuur. De Voorzitter zegt, dat in eene vorige vergadering eene Commissie van 4 leden werd benoemd tab het onderzoek der rekeningen van het Burger lijk Armbestuur in welke Commissie werden benoemd de heeren F.Wouters,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 75