De Voorzitter zegt, dat de bij brief van 12 Oct. 1928 ~Tr.465 verzon den vermaaksbelasting aan Ged.Staten thans zijn teruggekomen met enkele aanmerkingen van administratieven aard. Hij stelt voor aan de hand lezer s aanmerkingen de heffingsverordening te wijzigen als wordt verlangd. Aldus wordt besloten. b.Besluit van de Gedeppiteerde Staten van Voord Brabant d.G.7 November 1928 G.Nr. 183 IVe Afdeeling. De Voorzitter zegt, dat Gedeputeerde Staten bij bovenvermeld be sluit besloten hebben het beroep van C.J.Groenewege - van Arckel Kouckijn ex art.13 der Lager Onderwijswet 1920 niet ontvankelijk te verklaren, wegens het niet voldoen aan de in art.13, 3e lid der Lager Onderwijswet 1920 /ast -stelde termijn van 30 dagen, waarbinnen het beroep meets worden ingefeteld. c.Rekening 1927. De Voorzitter zegt, dat Gedeputeerde Staten van Noord Brabant bij besluit van 7 November 1928 G.Nr.2S5 Ille Afdeeling, de Rekening der ge meente over 1927 hebben vastgesteld. d.Brief van Jac.Hondriks benoemd ontvanger der gemeente d.d.10 November 1928. De Voorzitter zegt, dat dhr.Hendriks bericht zijn benoeming tot ontvanger der gemeente aan te nemen en dat hij dank brengt aan hen, die op hem hunne stem hebben uitgebracht en dat hij door nauwgezette plichts betrachting het vertrouwen hoopt waardig te worden. Hij stelt voor de stukken onder a tot en met d genoemd voor kennis geving aan te hemen. Aldus wordt besloten. 4.Verzoekschrift van J.Groenewege tot het bouwen van ee.i garage. De Voorzitter zegt, dat in de vergadering van den Raad dezer ge meente d.d.26 October 1928 deze aangelegenheid tot eene volgende raadsver gadering werd verdaagd ten einde den leden de gelegenheid te geven ter plaatse den toestand op te nemen. Opnieuw behandelt hij hst verzoekschrift en stelt wederom voor namens Burgemeester en "wethouders hierop afwijzend te beschikken. Verdei stelt de Voorzitter voor, daar de heer A.G.Leijs, van wien het voorstel uitging dit punt tot een volgende vergadering uit te stellen, afwezig is, dit voorstel voor kennisgeving aan te nemen. Met algemeens stemmen Wordt voor deze beide besluiten hiertoe bee sloten. 5.Voorstel van Burgemeester en Wethouders van een verordening tot heffing van leges. De Voorzitter zegt, dat Burgemeester en Wethouders van oordeelzzijn dat de thans geldende legesverordening ondoelmatig is en de te heffen leges niat juist aangeeft en dat zij daardoor vaak tot ongerijmdheden ais moeilijkheden aanleiding geeft, en dat zij een ontwerp den leden hebben thuisgezonden ter bestudsering en vraagt of er omtrent deze verordening nog toelichting of bespreking noodig is.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 74