Openbare vergadering van den Raad der gemeente PUTTE op Dinsdag 27 November 1928 des namiddags te 6 uur. Aanwezig zijn do heeren: F.Y/outers en H.Hendriks, wethouders en de heeren H. /Ijnings en P.Hoendervangers leden. Afwezig de heeren Bti.Hendi imx, L.van de Sande en A.G.Leijs, zonder kennisgeving. Voorzitter F.J.van de Ven, Burgemeester tevens secretaris. De Voorzitter opent te 6.15 uur de vergadering. Tot voorstemmer wordt aangewezen Nr.4 van de presentielijst, dhr. F.Louters. De Voorzitter stelt achtereenvolgens aan de orde: 1.Vaststelling van ue notulen der vorige vergadering. Na voorlezing worden deze met algemeene stemmen onveranderd vast gesteld. 2.Beeediging en installatie van dhr. J. Hendriks, benoemd ontvanger der gemeente. De Voorzitter zegt, dat in de vergadering van den Raad, dezei ge meente d.d.17 September 1928 tot ontvanger dezer gemeente werd benoemd dhr.Jac.Hendriks, hulpbesteller bij de posterijen alhier, die verklaard heeft zijne benoeming aan te nemen, onder dank aan hen, die hunne stem op hem uitbrachten voor het in hen gestelde vertrouwen. In dezelfde verga dering werd de door hem te stellen borgtocht bepaald op f.2000.-, welke borgtocht na bekomen machtiging van dhiJ.Minister van Binnenlandsche Zaken eh Landbouw d.d.29 October 1928 Nr.9699 Afdeeling B.D.werd ^estelu. bij de vereeniging van tot zekerheids stelling verplichte getioznte ambtenaren te 's Gravenhage bij overeenkomst a.G.30 October 1928. In verband hiermede stolt hij de beneeming te doen ingaan op 1 December 1928. Dan stolt de Voorzitter /oor dhrJacHendriks in de vergadering te roepen ten einde eia te deen afleggen dc eeden bedoeld in art.108 van de Gemeentewet. Nadat dhr.Hendriks in de vergadering is verschenen vraagt de Voorzitter hem of hij bereid is de eeden af te leggen, ,/aarop hij met ja* antwoordt .Hierna rtOrciSu uo v o aCx i ^-^.x cie x i Vooj. Zx ober ax gele go. De 7oorzitteï woirscht acu um-vrnger geluk met de op hem uitgebracb te benoeming en spreekt de wensch uit, dat hij aan het hem gestelde ver trouwen ten volle zal beantwoorden en de gemeente trouw en eerlijk zal dienen. De ontvanger dankt voor het in hem gestelde vertrouwen en zegt de gemeente trouw en eerlijk te zullen dienen. 3.Mededeeling van ingekomen stukken. a.Brief van do Gedeputeerde staten van Noord Brabant d.d.31 October 1928 G. Nr.37 ICIIe Afdeeling.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 73