c-, I Da Voorzitter zegt hiertegen geen bezwaar te hebben en dat er dó Raad dus op kan rekenen binnen 1 maand wederom ter vergadering opge roepen te worden. Hierop wordt het voorstel van dhr.Leijs met algemeene stemmen aangenomen. 4.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aan- en verkoop van grond. De Voorzitter zegt, dat bij ontginning van gronden door zekeren van Weelden een stuk grond, hetwelk steeds als een weg werd gebruikt, is omgeploegd en voor landbouwgrond wordt bestemd. Wanneer ook overliggenden eigenaar zulks doet zal deardoor een verbindingsweg verdwijnen zeer ten ongerieve van het publiek. Ten einde nu te voorkomen, dat deze verbinding weg verdwijnt hebben Burgemeester en Wethouders zich in verbinding gestel met den eigenaar van ghet perceel seotie B nummer 204 en hem voorgesteld dit perceel te ruilen met dat bekend in sectie C nummer 48a, welk voor stel door hem wefid aangenomen onder voorwaarde dat dit perceel nooit of nimmer aan een particulier verkocht zal worden. In verband hiermede stellen Burgemeester en Wethouders voor tot deze ruiling over te gaan. Dhr.Leijs zegt, dat hij het voor den Heer Crabeels een zeer voordeelige ruil vindt en zou den heor ffrabeels liever iets laten bijbe talen. De Voorzitter zet dan het groote belang voor de geheele gemeente uiteen, hetwelk aan deze ruil verbènden is. Dhr.Wijnings zegt, dat de betrokken eigenaar er heelomaal geen voordeel aan heeft en deze liever ziet dat de ruil niet tot stand komt dan wel, maar het enkel en alleen wil doen, omdat het in het belang der gemeente is, Dhr.Leijs vraagt wat voor kosten er aan verbonden zullen zijn o.a.voor het wijzigen van de kadastrale legger en het opmaken der koopakte en wie deze kosten zal dragen. De Voorzitter zggt hierop, dat er geen byzondere kosten op zul len komen en dat de kadastrale legger die van 1878 dateert toch moet her zien worden en dan de wijziging in een moeite door gaat en wat betregt de koopakte dat doze door de gemeente zelf in orde kan worden gebracht. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt daarna met algemeene stemmen aangenomen, terwijl de heer Wijnings zich wegens fa milieverband buiten stemming hield. 5.Ruiling grond van Jos Verhezen. De Voorzitter zegt, dat oorspronkelijk was bepaald, dat dhr J, Verhezen f.25.-.zou toegeven bij de ruiling van eenige stukjes grond, doch datop het voornaamste hiervan een eeuwigdurende erfpacht rust en dus niet kan verko ht worden. In verband hiermede stellen Burgemeester en Wete houders voor de ruiling zonder toeslag te doen geschieden. Met algemeene stemmen wordt hieirboe besloten. Van de rondvraag wordt door geene der leden gebruik gemaakt. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. D« Wethouder, De Voorzitter, 1 I

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 72