Dc Voorzitter zegt hiertegen, geen "bezwaar te hebben en dat er de Raad dus op kan rekenen binnen 1 maand wederom ter vergadering opge roepen te worden. Hierop wordt het voorstel van dhr.Leijs met algemeene stemmen aangenomen. 4,Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aan- en verkoop van grond. De Voorzitter zegt, dat bij ontginning van gronden door zekeren van Weelden een stuk grond, hetwelk steeds als een .«eg werd gebruikt, is omgeploegd en voor landbouwgrond wordt bestemd. Wanneer ook overliggenden eigenaar zulks doet zal daardoor een verbindingsweg verdwijnen zeer ten ongerieve van het publiek. Ten einde nu te voorkomen, dat deze verbinding- weg verdwijnt hebben Burgemeester en Wethouders zich in verbinding gestelo met den eigenaar van ghet perceel sectie B nummer 204 en hem voorgesteld dit perceel te ruilen met dat bekend in sectie C nummer 48a, welk voor stel door hem wefid aangenomen onder voorwaarde dat dit perceel nooit of nimmer aan een particulier verkocht zal worden. In verband hiermede stellen Burgemeester en Wethouders voor tot deze ruiling over te gaan. Dhr.Leijs zegt, dat hij het voor den Heer Crabeels een zeer voordeelige ruil vindt en zou den heer (Jrabeels liever iets laten bijbe talen. De Voorzitt®r zet dan het groote belang voor de geheele gemeente uiteen, hetwelk aan deze ruil verbinden is. Dhr.Wijnings zegt, dat de betrokken eigenaar er heelemaal geen voordeel aan heeft en deze liever ziet dat de ruil niet tot stand komt dan wel, maar het enkel en alleen wil doen, omdat het in het belang der gemeente is. Dhr.Leijs vraagt wat voor kosten er aan verbonden zullen zijn o.a.voor het wijzigen van de kadastrale legger en het opmaken der koopakte en wie deze kosten zal dragen. De Voorzitter zggt hierop, dat er geen byzondere kosten op zul len komen en dat de kadastrale logeer die van 1378 dateert toch moet her zien worden en aai, tl wijziging in een moeite door gaat en wat betregt de koopakte dat deze dpor de gemeente zelf in orde kan worder gebracht. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt daarna met algemeene stemmen aangenomen, terwijl de heer Wijnings zich wegens fa milieverband buiten stemming hield. 5.Ruiling grond van Jos Verhezen. De Voorzitter zegt, dat oorspronkelijk was bepaald, dat dhr J. Verhezen f.25.-.zou toegeven bij do ruiling van eenige stukjes grond, doch datop het voornaamste hiervan een eeuwigdurende erfpacht rust en dus niet kan verkocht^ worden. In verband hiermede stellen Burgemeester en Wet houders voor de ruiling zonder toeslag te doen geschieden. Met algemeene stemmen wordt hiefctoe besloten. Van de rondvraag wordt door- geene der leden gebruik gemaakt. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. De Wethouder, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 70