Openbare vergadering van den Raad der gemeente Putte op Vrijdag 26 October 1928 des na middags te half 6. Aanwezig zijn de heeren: H.Hendriks, wethouder en de heeren H. Wijnings, P.Hoendervangers, Ph.Hendrikx, L.van de Sande en A.G.Leijs leden. Afwezig wethouder Wouters met kennisgeving. Voorzitter dhfc.P.J.van de Ven, Burgemeester tevens secretaris. De Voorzitter opent te 5.30 de vergadering. Tot voorstemmer wordt aangewezen ïïr.3 van de presentielijst dhr. L.van de Sande, De Voorzitter stelt achtereenvolgens aan de orde: 1.Vaststelling van de notulen der vorige vergadering. Ha voorlezing worden deze met algemeene stemmen onveranderd vast gesteld. 2.Mededceling van ingekomen stukken. a.Provinciaal Bijblad Nr.19 van 1928. De Voorzitter zegt, dat de nieuwe benoemde Commissaris der Koning in in de Prov.Noord Brabant bericht, dat hij zijn benoeming per 20 Sept. 1928 heeft aanvaard. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 3.Beroepschrift van J.Groenewege inzake weigering van een bouwvergunning. De Voorzitter leest het ingekomen beroepsch rift voor en geeft daarop regelmatig toelichting, en zegt verier dat Burgemeester en ''Wet houders niet op hun besluit kunnen terugkomen en dat hij nergens een be sluit heeft kunnen vinden, waarin de rooilijn daar ter plaatse voor de gemeente Putte wetö vastgesteld, zoodat requestrant niet kan schrijven dat hij zoo of zoover achter de rooilijn bouwt. Dhr.Leijs vraagt of het niet geregeld kan worden, dat dejtf garage op een andere plaats komt te staan. De Voorzitter zegt, dat dan dë geheele aangelegenheid van voren af aan moet beginnen en dat requestrant dan een ander verzoek moet in dienen en verder dat Burgemeester en Wethouders er niet op tegen zijn dat de garageegebouwd wordt als ze gebouwd wordt op een plaats waar anderen sr geen last van hebben. Dhr.van de Sande zou er toch voor zijn om te laten bouwen. Dhr.Wijnings zegt, dat het wel goed zou zijn als de heeren zelf eens ter plaatse den toestand gingen opnemen. De manier waarop de heer t Groenewege bij den bouw tewerk is gegaan is meer dan ergerlijk en hij kan niet begrijpen, dat hij daarvoor indertijd toestemming gekregen heeft. 1 Dhr.Leijs wil dan de beslissing tot een volgende vergadering ver dagen om zoodoende de heeren raadsleden de gelegenheid te geven ten toe- stand tex plaatse op ten neuten.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 69