Ook "bij hun nader schrijven van 11 Mei 1927 G.Nr.246, schrijven Gede puteerde staten, dat zij ondanks het verweer van Burgemeester en Wethouders "bij hun meening blijven. Burgemeester en Wethouders stellen voor de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. 3.Vaststelling van de door den gemeente-ontvanger te stellen zekerheid. De Voorzitter zegt, dat volgens art.110 der Gemeentewet vóór de benoeming van den ontvanger de aard en het bedrag van zijn borg tocht door den Raad wordt bepaald, In verband met art.109, 2e alinea deelt de Voorzitter mede, dat de ontvangsten der gemeente over de jaren 1923, 1924, 1925, 1926, en 1927 na aftrek der batige sloten en het genotene uit geldleeningen als anderszins respectievelijk hebben bedragen: f.15958,21, f.15064.6l|, f.13390.07, f.14347.89 en f.12786.97 in to taal f.71547.75-|-, zooddtt het gemiddelde over die jaren bedraagt: 1/5 x f.71547.75| f.14009.55. In verband hiermede stellen Burgemeester en Wethouders voor de borgtocht te bepalen op f.2000.- zijnde ruim 1/10 gedeelte van de gemiddelde jaar-lijksche ontvangst. Zij stellen dan voor, dat wanneer de borgtocht zal gesteld worden met effeeten of bij wijze van hypotheek op ongebouwde eigen dommen deze minstens 50$ overwaarde moeten hebben ten genoege van Burgemeester en Wethouders en dat, wanneer de waarde dezer effecten of ongebouwde eigendommen mocht dalen ten spoedigste aanvulling plaat, heeft. ÏJog stellen zij voor, dat de borgtocht eventueel zal gesteld kunnen worden door de vereeniging van bot zekerheidssteilip.g verplicht gemeenteambtenaren te 's Gravenhage. O/. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt besloten. 4.Vaststelling van eene instructie voor den gemeente ontvanger. De Voorzitter geeft in korte bewoordingen weer, wat zij bevat De Heer Wijnings vraagt bij de behandeling van de instructie of de ontvanger ook niet een paar keer in de week des morgens zitting kan houden. De Voorzitter vindt zulks overbodig, daar de te ontvangen gelden uitsluitend schoolgelden zijn. Dhr.Wijnings vraagt of het de bedoeling is, dat de ontvanger op het gemeentehuis zitting houdt. De Voorzitter zegt, dat zulks in de instructie staat omschre ven. Besloten wordt de instructie voor den gemeente-ontvanger vast te stellen als zij in ontwerp door Burgemeester en Wethouders werd aangeboden.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 62