Dhr.Ph.Hendrikx tril alias vrij geven en zegt dat het voor eenieder kermis is en niet alleen voor de meer gegoeden. Hij zegt dat vroeger alle café-houders miziek hadden maar daar de belasting zoo hoog is zij daar niet me r toe kunnen overgaan. Hij z*gt verder, dat daarom de kermis hier zoo achteruit is gegaan en zou daarom de orgelbelasting willen opheffen. De Voorzitter zegt dot dit de slechte financieel© toestand niet toe laat. De orgelbelasting wordt nu bepaald op f.10.-voor localiteiten met een oppervlakte van 20 - 40 O.A. en f.12.50 voor localiteiten grooter aan 40 c.A.met 4 tegen 3 ste men. Voorde he ren II.W5 jnings,P.Hoehdervangers,F.Wouters en H.Hendriks. Tgen do heeren A.G.Leijs, L.v.d.Sande en Ph.Hendrik*. 16. Rondvraag. Dhr.Ph.Hendrikx vra gt hoe het zit met de gelden v n co Oom :is ie tot wering van schoolverzuim en vraagt wie de schuld fteeft dat er geen vergaderingen zijn gehouden. Hij vraagt verder of de Voorz itter r.l in lichtingen hooft ingewonnen. De Voo r,itter zegt, dat hij direct inlichtingen heeft ingewonnen en dat de oud-secretaris dier commissie zegt dat er goen enkele vergad ring is gehouden Hij zegt verder dat niet alleen de schuld^ bij de oud-«< secretaris ligt die immers in gewonen dom de vergaderingen bijoen ma r ook bij de leden dier commissie daar zij toch ook een vergadering hadden kunnen aanvragen. Niets meer t behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten. De Wethouder. De Voorzitter.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 60