Notulen der vergadering van den Raa d d.d. 1 Februari 1928 v.m. 11 uur. Aanwezig alle leden Voorzitter de heer F. Y/outerg,waarnemend burgemeester. 1. Installatie burgemeester F.J. van de Ven. De Voorzitter opent de vergadering en zegt,deze vergadering bijeen geroepen te hebben ter installatie van den nieuw benoemden burgemees ter,de heer F.J. van de Ven. Daar de burgemeester momenteel op de Pastorie vertoeft,stelt hij voor de vergadering een oogenblik te schoreen en den burgemeester door 2 raadsleden te doer afhalen. Hij zou hiervoor de heeren ijnings en van Linden willen aanwijzen. De heeren ""ijnings en van Linden verklaren zich hiertoe bereid en de Voorzitter schorst de vergadering. De heer F.J. van de Ven verschijnt dan ter vergadering en de Voor zitter heropent de vergadering en verzoekt den secretaris het benoe mingsbesluit van den heer F.J. van de Ven voor te lezen. Na voorlezing van het benoemingsbesluit neemt de Voorzitter opnieuw het tjcord en spreekt den heer van de Ven als volgt toe: Edelachtbare Heer Burgemeester. Als wethouder eh waarnemend burgemeester is aan mij de taak opge dragen u,naraons den Raad,het welkom toe te roepen. En daar ik die taak met sympathie aanvaard,zoo is het mij een eer en een voorrecht U mede namens den Raad en de bevolking geluk te wens o" on met de hooge onderscheid.ing die U is te b urt gevallen door uwe benoeming als burgemeester onzer gemeente. Moge uw bestuur voor de gemeente Putte to.t in de verre toekomst zegenrijk blijven zoo tot uw eigen voldoening als tot heil der bevolk Moge Gods zegen op al uwe handelingen rus ten,dan kan het niet anders of de gemeente zal een 'tijdperk van bloei,orde en welvaart tegemoet gaan. Mijnheer de Burgemeester! Gij zult daarbij op 'den voortdurenden steun van ons allen en ook van de bevolking kunnen rekenen. Onder de bede,dat gij er onder de hulp van God er in moogt stegen om te vervullen de goede bedoelingen,waarmede gij in ot belang der gemeente in deze Uw krachten hebt beschikbaar willen stellen,noodlg ik U thans uit den voor U bestemden voorzitterszetel te willen innemen en verklaar ik IJ geïnstalleerd als burgemeester der gemeente Putte." et een oord van dank voor de geuite gelukwenschen neemt dan de heer F. J. van de Ven het voorzitterschapvan den Raad van den heer F. outers over en verleent het oord aan den heer "T. /ijnings. De heer /ijnings spreekt als volgt: Edelachtbare Heer Burgemeester" Met ongeduld hebben wij uwe installatie tegemoet gezien. Voor u en ook voor ons is dit een zeer ge- ichtige dag. Voor u is het een keerpunt op uw levenspad.Voor u wordt vandaag het terrein verbreed,waarop gij als gezagdrager uwe groote gaven zult mogen gebruiken.Het gezag,dat gij moet dragen in naam der Koningin, aan wie gij beloofd hebt,dat gezag hoog te houden en uit te oefenen tot het heil van de onderdanen,die zij aan u heeft toevertrouwd. Voor ons is het een blijde dag. Eindelijk heb' en wij weer een burgervader en een waar we tegenop kunnen zien. Een burgemeester met groote gaven van hart en geest,begaafd mot het woord en met een vaste regeerdershand. De toekomst is voor ons gesloten,maar wij hopen,neen verwachten, niet anders,dan dat er voor Putte een niouwe tijd gaat aanbreken en dat v elvaart,vred.e,bloei en eendracht zullen voortkomen uit het bestuur van onzen nieuwen burgemeester,di hier in ons midden staat in de volle kracht van zijn mannelijke jaren,bezield met hooge idealen,met een grooten en sterken wil,om van onze kleine gemeente te maken een gelukkige,welvarende voorpost van ons'geliefde Nederland. Y/ij,de lede van den Raad,wenschen u te helpen,U te steunen en bij te staan in het volbrengen van den moeizamen arbeid,die U wacht. Zooals U burgemeester voor g^en gevaar terugdeinst,willen ook wij op Uw voorbeeld,pal staan en niet wijken voor moeili,Tkheden,maar steeds en ssk immer het gemeentebelang als ons doel nastreven.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 5