10.Regeling jaarwedde van den bodwopzic hter. De Voorzitter zegt, dat ln de vorige vergadering de jaarwedde regeling van den bouwopzichter werd vastgesteld op f.50.-en dat dlfe besluit werd genomen, omdat er geen jaarwedde-regeling voor den bouw- opzichter zou bestaan. Hij zegt verder, dat bij die bespreking de heer Leijs opmerk te, dat de regeling reeds veel langer zou besta n en hij verzocht den Voorzitter in oudere notulen dienaangaande poolshoogte te nemen. Hij kan evenwel mededeelen, dat hij ook in andere notulen «iets vond. Vervolgens maakte de oud-secretaris hem erop opmerkzaam, dat de rege ling bij do behandeling van oen begrooting hoeft plaats gehad en daarover wel iets te vinden zal zijn in de memorie van toelichting op een begrooting. Hij zegt, dat zulks wel mogelijk is, doch hij treft nergens een memorio van toelichting aan. Ten slotte zegt hij, dat de bouwopziehter een raadsbesluit d.d.Juli 1927 toondo, waaruit de jaarwedde-reg?ling blijkt. De no tulen van die vergadering spreken er echter niet over. In verband hiermede stellen B.en W. voor het raadsbesluit van 18 Juni 1928 in te trekken en eon nieuwe regeling vast te stellen en dan de' jaarwedde te bepalen op f.10.-per bouw mot een maximum van f.50.-. en verder onder de voorwaarden in de vergadering van 18 Juni 1928 bepaald. Aldus wordt besloten. 11.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van het voorschot overeenkomstig art.101 der L.O.wot 1920 voor de R,H.B-"-zondere School te Putte. De Voorzitter stelt namens B.en V/. /oor de vergoeding to be palen op f.5.50 per leerling. Besloten wordt als door B.en W.werd voordestedl, 12. Benoeming van een tijdelijk wethouder. Dhr. P.Hoendervanger8 wordt met 4 stemmen benoemd als vervang end wethouder voor den Heer Hendriks, terwijl 3 stemmen blanco werden uitgebracht. 13. Benoeming van son Commissie tob onderzoek van de armen-rekeningen. Tot leden deze» commissie worden benoemd met 4 stemmne, terwJJ 3 stemmen blanco werden uitgebracht, dhr H.Wijnlngs, P.Wouters, H.Hendriks en P.Hoendervangers. 14.Voorstel van Burgemeester wn Wethouders tot intrekking der ver ordening op de heffing van Marktgelden. Overeenkomstig het- voorstel van B.en W. wordt besloten deze verordening in te Lrekken. 15. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de op de heffing van een verraa ksbelasting.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 59