•J Openbare vergadering van claa Raad der Gemeente PUTTE op Maandag 6 Augustus 1928. Aanwezig zijn de heeren F.Wouters en H.Hendriks, wethouders en de heeren P.Hoendervangers, H.Wijnings, Ph.Hendrikx, L.v.d.Sande en A.G.Leijs, leden. Voorzitter tevens secretaris F.J.va» de "Ven, Burgemeester. De Voorzitter opent te 7.09 uur de vergadering. Tot voorstemmer wordt aangewezen Nr.4 van de presentielijst de heer Ph.Hendrikx. 1.Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Deze worden na voorlezing met algemeene stemmen onveranderd vastgesteld. 2. Mededeeling Ingekomen stukken. a.De Voorzitter zegt, dat do begrootingswijzi -ing 1927 bij be- aluit van Ged.Staten van Noord-Brabant d.d.20 Juni,1928, G.Nr.213 is goedgekeurd. b. idem. Do Voorzitter zegt, dat de begrootingswijziging 1927 bij be sluit van Ged.Staten van Noord-Brabant d.d.20 Juni 1928, G.Nr.214 i3 goedgekeurd. c.Brief van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, d.d.4 Juli 1928, G.Nr. 42/43, Ille Afdeeling A. De V.zegt, dat ingevolge het raadsbesluit d.d.18 Juni 1928 tot het verleenen van ontslag aan 2 ambtenaren van dn Burgerlijken Stand Ged. Staten meciedeeling vragen op grond waarvan het ontslag niet "eer vol" werd verleend.Hij stelt namens Burgemo ster en Wethoudoro voor het besluit alsnog an te vullen met het woord eervol". Aldus wordt besloten. d. Begrooting 1928. De Voorzitter zegt, dat Ged.Staten bij hun besluit van 25 Juli 1928 G.Nr.115 het raadsbesluit van 18 Juni 1928 tot wijziging van de gemeentebegrooting 1928 hebben goedgekeurd. e. Brief van Ged.Staten van Noord-Brabnt d.d.18 Juli 1928, G. Nr.262& Ille Afdeeling A. De Voorzitter zegt, dat bij vo jraeld sehrijven Ged. Staten hun besluit tot regeling der ontvanger-Jaarwedde d.d.16 Mei 19*28, d. Nr.149, Ille Afdeeling A toezenden, hetvzelk bij Koninklijk BePinit van 2 Juli 1928 Nr.163 werd goedgekeurd. De V.stolt voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt be sloten»

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 54