Dhr.Ph.Hendrikx wil alles vrij geven en zegt dat het voor eenieder kermis is en niet alleen voor de meer gegoeden. Hij zegt dat vroeger alle café-houders miiziek hadden maar daar de belasting zoo hoog is zij daar niet meer toe kunnen overgaan. Hij zégt verder, dat daarom de kermis hier zoo achteruit is gegaan en zou daarom de orgelbelasting willen opheffen. De Voorzitter aegt dat dit de slechte financieele toestand niet toe laat. De orgelbelasting wordt nu bepaald op f.10.-voorlocaliteiten met een oppervlakte van 20 40 C.A. en f.12.50 voor localiteiten grootei dan 40 c.A.met 4 tegen 3 stemmen. Voorde heeren H.Wijnings,P.Hoehdervangers,F.Wouters en H.Hendriks. Tgen de heeren A.G.Leijs, L.v.d.Sande en Ph.Hendriks. 16. Rondvraag. Dhr.Ph.Hendrikx vraagt hoe het zit met de gelden van de Commissie tot wering van schoolverzuim en vraagt wie de schuld heeft dat er geen vergaderingen zijn gehouden. Hij vraagt verder of de Voorz itter al in lichtingen heeft ingewonnen. D© Voorzitter zegt, dat hij direct inlichtingen heeft ingewonnen en dat de oud-secretaris dier commissie zegt dat er geen enkele ^vergades?* ring is gehouden Hij zegt verder dat niet alleen de schuld bij de oud-« secretaris ligt die immers in gewonen doen de vergaderingen bijeen roept maar ook bij de leden dier commissie daar zij toch ook een vergadering hadden kunnen aanvragen. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten. De Wethouder De Voorzitter.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 53