10.Regeling jaarwedde van den boüwopzic hter. De Voorzitter zegt, dat in de vorige vergadering de jaarwedde regeling van den bouwopzichter werd vastgesteld op f.50,-en dat dit besluit werd genomen, omdat er geen jaarwedde-regeling voor den bouw opzichter zou bestaan. Hij zegt verder, dat bij die bespreking de heer Leijs opmerk te, dat de regeling reeds veel langer zou bestaan en hij verzocht den Voorzitter in oudere notulen dienaangaande poolshoogte te negien. Hij kan evenwel mededeelen, dat hij ook in andere notulen niets vond. Vervolgens maakte de oud-secretaris hem erop opmerkzaam, dat de rege ling bij de behandeling van een begrooting heeft plaats gehad en daarover wol iets te vinden zal zijn in de memorie van toelichting op een begrooting. Hij zegt, dat zulks wel mogelijk is, doch hijtreft nergens een memorie van toelichting aan. Ten slotte zegt hij, dat de bouwopzichter een raadsbesluit d.d.Juli 1927 toonde, waaruit de jaarwedde-reg?ling blijkt. De no tulen van die vergadering spreken er echter niet over. In verband hiermede stellen B.en W. voor het raadsbesluit van 18 Juni 1928 in te trekken en een nieuwe regeling vast te stellen en dan de jaarwedde te bepalen op f.10.-per bouw met een maximum van f.50.-. en verder onder de voorwaarden in de vergadering van 18 Juni 1928 bepaald. Aldus wordt besloten. 11.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van het voorschot overeenkomstig art.101 der L.O.wet 1920 voor de R.K.Byzondere School te Rutte. De Voorzitter stelt namens B.en W.voor de vergoeding te be palen op f.5.50 per leerling. Besloten wordt als door B.en W.werd voorgestedl. 12. Benoeming van een tijdelijk wethouder. Dhr. P.Hoendervangers wordt met 4 stemmen benoemd als vervang end wethouder voor den Heer Hendriks, terwijl 3 stemmen blanco werdei uitgebracht. 13. Benoeming van een Commissie tot onderzoek van de armen-rekeningen. Tot leden dezer commissie worden benoemd met 4 stemmne, terw$ 3 stemmen blanco werden uitgebracht, dhr H.Wijnings, F.Wouters, H.Hendriks en P.Hoendervangers. 14.Voorstel van Burgemeester wn Wethouders tot intrekking der ver ordening op de heffing van Marktgelden. Overeenkomstig het voorstel van B.en W. wordt besloten deze verordening in te trekken. 15. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de op de heffing van een vermaoksbelasting.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 52