Op voorstel van B.en W.worden de opcenten op de hoofdsom der Personeele Belasting bepaalt op 120 en die der R.I.B.op 125. Bij de behandeling van de G.I.B.wordt besloten het heffingsper centage in Maart 1929 vast te stellen nadat juister gegevens omtrent de op brengst zullen bekend zijn. Dhr.V/ijnings stelt voor de aftrek voor het noodzakelijke levens onderhoud niet te handhaven gelijk die in 1927 is vastgesteld daar deze voer samenwonenden te drukkend is. De V.zegt deze aangelegenheid bij de vaststelling van het per centage van heffing te zullen behandelen. Hierna wordt de begrooting met algemeene stemmen vastgesteld. 6.Verzoek van de Commissie tot voorbereiding van werkverruiming in Westelijk Noord-Brabant tot toekenning eener bijdrage. De Voorzitter stelt namens B.en W.voor het verzoek afwijzend te beschikken. 5.Verzoek van de Commissie van Vakonderwijs van den Algemeenen Nederlanschen Politiebond om een jaarlijksche bijdrage. De Voorzitter stelt namens B.en W. voor op het verzoek afwijzend te beschikken. Aldus wordt besloten. 8.Verzoek van Jos Verhezen Henr.zoon tot aan- en verkoop van grond. De Voorzitter licht deze aangelegenheid toe en zegt, dat Ver hezen aan de gemeente f.25.-zal betalen voor den gekochten grond. Besloten wordt als door B.en W. werd voorgesteld. De Voorzitter zegt deze aangelegenheid te zullen afwerken. 9. Vuorstex van Burgemeester en wethouderé tot onbewoonbaarverklaring van een woning. De Voorzitter zegt, dat de Gezondheidscommissie gezeteld te Bergen op Zoom bij haar schrijven van 3 Juli 1928 Hr.99 adviseert de woning staande Kerkhofdreef Wijk B.Nr.36 onbewoonbaar te verklaren. Hij zegt verder, dat voor een paar jaren hetzelfde advies werd gegeven, waaraan tot heden geen gevolg werd gegeven, waardoor allewwttelijk termijnen zijn vervallen. Eeen der oorzaken van niet behandeling zou o.a, zijn, dat er geen verordening in deze gemeente bestond als bedoeld in art. 187, 7e lid der Woningwet. Burgemeester en Wethouders stellen voor de woning onbewoonbaar te verklaren. Aldus wordt besloten.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 51