1 a Hierna wordt overgegaan tot de beroeming van eeh tijdelijken ambte naar van den urgerlijken' stand der gemeente. De Voorzitter zegt,dat door Burgemeester en etbouders voor deze betrekking worden aanbe olen de heeren F. outers te Putte en J.B. I eerbach te Bergen op oom. Uitgebraclit worden 7 stemmen,wamvan 5 op den beer Meerbacb en 2 blanco,zoodat de beer Meerbach enoemd is. De heer Meerbach verklaar' op de desbe'reffe de vraag van de voor zitter zijn benoeming tot ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente aan te nemen. Besloten wordt dan,dat de ambtenaar van den burgerlijken stand zich zoo spoedig mogelijk in verbinding zal stellen met den Officier van Justitie te Breda ter beëediging. 4. Steunverleening C. de Eeijzer. De heer Leijs brengt dan ter sprake de ondersteuning,welke gevraagd werd.door C. de Keijzêr. Hij zegt,dat eigenlijk niet het Burgerlijk Armbestuur,doch de gemeente verplicht is ondersteuning te verstrekken daar het hier voeding en kleeding van schoolgaande kinderen betreft. Ha eenige bespreking-hieromtrent wordt besloten het Burgerlijk Arm bestuur in deze om medewerking te verzoekem,dar de gemeente door den slechten toetsand harer geldmiddelen niet in staat is direct ofader- steuning te vers trekken,zoo deze gewenscht wordt. .Alsdan niet meer te behandelen zijnde,wordt de vergadering gesloten. ie Voorzitter

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 4