10* Rondvra g. De heer Ph.Hendrikx stelt voor een lantaarn hij te plaatsen h^ de Koppelstraat daar deze daar hard noodzakelijk is. De Voorzitter verwijst op het groote nadeelige slot der rekéning 1927 en huivert er voor nieuwe uitgavon op de bogrooting te brongen, en verzoekt den heer Hendrikx zijn voorstel tot de begrootinfe 1929, die in Augustus a.s.zal behandeld, worden, uit te stellsn» de heer Hendrikx zal dan met het voorstel terugkomen. De heer Wijnings dient dan het volgende voorstel in: De Raad der gemeente Tutte acht hot zijn plicht een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar de financieele handelingen der laatste jaren van het Burgerlijk Armbestuur en benoemd daartoe een Commissie uit 4 leden uit zijn midden die zich ook kunnen dden bijstaan van anderen. De bevind ingen der Commissie worden in een rapport aan den Raad uitgebracht. De Raai besluit tevens dat devergaderinegn dezer Commlsssie ten Gemeentehuize word» en gehouden. Dit voorstel wordt met 4-3 stemmn a ngenomen. Voor de heeren Wouters-Wijnings- H.Hendriks en P.Hoendervangers Tegen de heeren Leijs van de Sande en Ph.Hendrikx. De benoeming der leden wordt tot een volgendexvergadering uitge steld. Hlets meer te behandelen zijnde sluit de voorzitter de vergadering. De We thoudurDo Burgemees ter

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 46