De heer Leijs denkt dat men in moeilijkheden zal geraken wanneer men den bouwopzlchter over 1927 maar f.5o«- uitbetaalt, en vraagt of de Voorzitter de notulen van vroegere datum heeft nagezien* De Voorzit oer zegt niet bang te zijn voor 41e moeilijkheden daar er nog wel grootere moeilijkheden in Putte zijn en dat hot nagaan van notulen en ontzaggelijk werk is, wijl deze zeer onduidelijk zijn en slecht te lezen, kotgeen z.i, misschien is te wijten aan plichtsver zuim cf plichtsverzaking. Hij merkt op, dat uit de bevelschriften die werden afgegeven voor de belooning van den bou\ opzichter vermelden: dat het uit te betalen bedrag moot geschieden wegens "belooning als béuwopziehter" zonder verdere of duidelijker a nwljzing* Wethouder Wouters zegt, dat Tinm rmans er misschien van over tuigd is dat hij f.100.- krijgt en hem dit nu wel tegen zal vallen. De heer Wijnings denkt dat Timmermans er wel niet van overtuigd zal zijn en zegt dat dit bedrag hem is voorgezegd. De voorzitter zegt, dat met al dat gepraat in de ruimte men niet verder komt en stelt da rom voor don bouwopzlchter over 19^7 f.50.- uit te keeren. Dit voo stel wordt met 4-5 stemmen aangenomen. Dan stelt ete voorzitter voor de jaarwedde voor 1928 en de volgen de jarc nto bepalen op f.öo*-, docha n den opzichter op to dragen bij hot bouwen steeds B.en V/. schriftelijk te adviseoron nietalleen voor decnieuT/o bouwen, doch ook voor alle andere bouwwerken en alles wat me het bouwen betrekking heeft en alle aangelegenheden, waarin B.en V* de voorlichting van den bouwopzlchter noodlg hekben, ook voor het ohderhoud van gemeentewoningen en woningen van het Armbestuur. Hij stelt aldus voor oöaat de verslagen der Ge ondheidsconimissie van dien aard zijn, dat er met weinig lof over de boviwverord ning enz. van Putte wordt gesproken Het voorstel van den voorzitter wordt mot 4-5 stemmeheaang nomen, 9. Regeling jaarwedde der Commissie tot wering van School verzuim. De voorzitter zegt, dat B*ea geen termen kunnen vinden de ver goeding aan de C.t.W.v.S. over 1927 uit te keeren daar de Commissie nimmer vergaderde of iets heeft verricht. Zelfs werd in 1927 geen Voorzitter of secretaris benoemd, zij verzoeken in deze eveneens de Raad een beslissing te nemen. Do heer Ph.Hendrlkx ontkent dat in 1927 niet werd vergaderd en dat er wel een Voorzitter en een secertaris werden benoemd. De V.zegt dat er geen verslag aanwe ig is wa ruit kan blijken dat er degelijk vergaderd is en dat hem die inlichting door werd verstrekt. De heor Wijnings zou den Secretarie voor zijne werkzaamheden f.3*- of f,4.- vergoeding willen toekennen. De Voor itter zegt, dat deze hoegenaamd getne belooning verlangt en haar niet zal aanvaarden. De heer Y/ijnings vindt dit schitterend en voorbeeldig. De Voorzitter stelt dan voor over 1927 geene belooning toe te ken nen, v/elk voorstel met 4-3 stemton wordt aangenomen. de Voorzitter stelt vervolgens voor over 1928 en volgende jaren aan de Commissie f.25.- toe te kennen, mits er wordt vergaderd. Dit voorstel wordt met algeme ene steinmon aangenomen.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 45