7 7 Openbare verpadering van den Raad der Gemeente PUTTE op Maandag 18 JUni 1928. Aanwezig zijn de hoeren F.Wouters en H.Hendriks, wethouders en de heeren P.Hoendervangers, H.Wijnings, Ph.Hendrikx, L.v.d.Sande en A.G.Leijs leden. Voorzitter tevens secretaris P.J.v.d.Ven, Burgemeester. De voorzitter opent ten 6.10 de vergadering. Tot voorstemmer wordt aangewezen No.l van de presentielijst de heer F .YJouters. 1. vaststelling rn de notAlen van de vorige vergadering. Deze v/orden ra voorlezing met algemeene stem en onveranderd vastgesteld. 2. Med├ędeeling ingekomen stukken. a. Brieven van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 1. 2 Mei 1928, G.No.321a houdende meedeeling, dat de ge- neentebegrooting dienst 1928, door hen werd goedgekeurd, dat zij, wat de plaatselijke inkomstenbelasting aangaat verwijzen naar den brieg deze aangelegenheid beteeffende en dat zij voor zoover de pensioensbijdrage aangaat daarmede voor 1928xgenoegen willen nemen, doch dat zij zich voorbehouden daarop bij de behandeling der be grooting 1929 terug te komen. 2. d.d.2 Mei 1928, G.No,363 in zake belastingheffing. De voorzitter zegt, dat zij de heffing van plaatselijke be lasting voor 1928 onvoldoende achten en dat h.i.de opcenten heffing tot 125 dien$ verhoogd te worden en het percentage van heffing voor de plaatselijke inkomstenbelasting tot 5.6$. Hij zegt verder, dat Ged.St.xnet deze heffing geboegeh hebben genomen, nadat B.enW.hen na der van antwoordchadden gediend, doch dat zij op het standpunt blyr en staan, dat de heffing onvoldoende is. 3. d.d.16 Mei 1928, G.No.150 in zake wijziging plaatselijke politieverordening. De voorzitter zegt, dat Ged.St.bij dat schrijven de ontvang! berichten van de verordening tot wijziging van de algemeene plaatse lijke politieverordening, zooals deze werd vastgesteld door den Raad d.d.3 Mei 1928. Hij zegt verder, dat de verordening den 23 Mei 1928 is afgekondigd en den 27 Mei d.a.v.in werking is getreden. 4. d.d.16 Mei 1928, G.No.243, in zake vervreemding kapitaal De voorzitter zegt, dat Ged.St.bezwaa r maken tegen do be oogde vervreemding van een deel van het vermogen der gemeente, dat de vrijgekomen geldon voor v/oderbelegging moeten bestemd worden, docht dat zij kunnen goedvinden, dat de gelden worden gebruikt voor het in h t besluit beoogde doel, mits de herbelegging geschiedt voo juli 1929 en dat zij in verband daarmede een raadsbesluit tegemoet zien tot wijziging van de begrooting 1928. 5. d.d.30 Mei 1928,G.No.211 in zake goedkeuring dei bunoom- lng van den Burgemeester tot secretaris. Ee voorzitter zegt, dat bij ken.Besluit van 18 Mal 1928 I

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 41