r 4 Notulen der openbare ver gadering van den Raad der gemeente, d.d. 22 December 1927. Aanwezig alle leden. Voorzitter de neer F. outers,waarnemend burgemeester. De Voorzitter opent te 11 uur en 5 minuten de vergadering. Dp voorzitter stelt punt 1 aan de orde en stelt voor dit punt in geslo4 ten zitting te behandelen,daar enkele rapporten dienen te worden oehandeld,die onder geheimhouding zijn toegezonden. De openbare vergadering wordt dan gesloten en na heropening stelt de Voorzitter achtereenvolgens aan de orde: rot voorstemmer wordt door het lot aangewezen de heer H. 'ijnings, 1. Behnadeling van het voorstel tot onfeèl&g van den secrebaris,ontvanger en ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente. De Voorzitter^zegt,dat is ingekomen een schrijven van den heer 1J.Leijsalüicrd.d. 22 December,1027,waarbij geroemde heer wegens gezondheidsredenen met ingang van heden eervol onstalg verzoekt als secretaris der gemeenèè en als ontvanger der gemeente. Hij stelt voor den heer C.J.Leijs overeenkomstig eiaen verzoek ont slag te verleenen als secretaris der gemeente. Overeenkomstig het voorstel van den voorzitter wordt net algemeene stemmen besloten. Vervolgens stelt de Voorzitter voor den he r C.J.Leijs eveneens over eenkomstig het eigen verzoek ontslag te verleenen als ontvanger der gemeente. Ook overeenkomstig dit oorstel van den voorzitter wordt met algemeene stemmen besloten. e Dan geeft de Voorzitter voorlezing van een schrijven van den heer C.J.Leijs,d.d.22 "ecember 1927,waarbij eervol ontslag wordt gevraagd als ambtenaar van den burgerlijken stand. De Voorzitter stelt voor den heer C.J.Leijs overeenkomstig eigen ver zoek eervol ontslag be verleenen als ambtenaar van den burgerliiken stand der gemeente. Aldus wordt met algemeene stemmen beslo en. 2. ledeéeèling van ingekomen stukken. Besloten wordt dit punt tot een volgende vergadering aan te houden en eveneens om de notulen van de vorige vergadering ter goedkeuring aan te houden ot de volgende vergadering. 5. benoeming tijdelijk secretaris, ontvanger en ambtenaar van den burger lijken stand der gemeente. yoorziuler zegt, lat ter voorziening in de vacature van den secre taris, ontvanger en ambtenaar van den burgerlijken stand iemand moet öenoemo worden ter tijdelijke vervanging. Burgemeester en ethouders bevelen daarom ter benoeming tot tiideliik secretaris der gemeente aan: TT..d\h0er F* '°uters te Putte en JB, eerbach, te Bergen op Zoom. Uitgebrachtworden 7 stemmen,waarvan 5 op den heer eerbach 1 blanvo en 1 ongeldig,zoodat de heer I eerbach benoemd is tot ti-'deliik secretaris der gemeente. Desgevraagd,verklaart j. leerbach.de benoeming aan te nemen. Overgegaan wordt dan tot benoeming van een tijdelijken ontvanger der gemeente. we 'Oorzibter zegt,dat door Burgemeester en ethouders wo den aanbe- ^ï}on ne ?cren, °uters te Putte en .1eerbach te bergen op Zoom. _.itgeoracnt orden 7 stemmen,waarvar 5 op den he r crhac' "en 2 blanco De heer 1 erbachvordt dus benoemd verklaard tot tijdelijk ontvanger der gem ente en verklaart,desgevraagd,zijn benoeming aai te nemen. ervolgens legt de heer I eerbach de zuiverings- en de ambfcseeden van secretasris en ontvanger in handen van den Voorzitter af.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1928 | | pagina 3