De lieer Leijs oud wethouder verklaart er niets van te weten 13. Vaststelling van het kohier dor hondenbelasting dienst 1928. Eo Voorzitter zegt den leden éen afschrift der lijst to hebben thu i s ge z ond e n Het ohier vio >dt vastgesteld als door R.en 17. werd voorgesteld. Ha ongeveer 20 minuten in geheime vergadering bijeen geweest te zijn wordt mot algeme ne stemme besloten aan J.B.ÏÏ.Meerbach oud waarnemend secret ris ontvangc en arabtenanr van den Burgerlijken Stand eene vergoeding ad F.2Q0. toe te kennen voor bewezen diensten* Hog wordt besloten de gemeente-geldon zoove1 als kasgeld aan wezig bij de R.K.Boerenleenbank rentegevend te Deleggen. Niets meer te behandelen zijnde sluit de Voorzitter ten 7.30 UUR de vergadering. De Wethouder, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 34