9. Voorstel vav B.en w. tot vaststelling van eene ver ordening tot aanvulling van art. 36 der Politie-verordening. De Voorzitter zeg dat in de vergadering van B.en w. reeds her baalde malen is gesproken over do hinder, welke wordt veroorzaakt door de staanplastaen welke de autobussen in deze gemeente innemen, welke autobusseh daardoor het verkeer belemmeren en meer dan hinderlijk zijn voor de bewoners der gemeente, wier uitzicht wordt benomen, terwijl de winkeliers daardoor in hun bedrijf veelvuldige klachten en verzoeken werden ingediend en gedaan door de eigenaars dier panden, doch tot heil den zonder resultaat en w-ar de eigenaars dier autobussen niet genegen zijn om voor hunne autobussen andere staanplaatsen op te zoeken hebben B.en v;. geme nd niet langer te mogen stilzitten en v rd een verordening ontworpen, waarvan de raadsled n en ontwerp ontvingen. I!ii zegt verder dat, ar neer de Fa- d deze verordening ongewijzigd wi'! v sts tellen, dat dan z.i. met succes kan opgetreden worden zoodra de verorde ing in werk ing is getreden, en dat wanneer deze verordening in werking treedt onve: wijld tot otrerge toepassing zal worden overgegaan en van elke overtre ding onverwijld proces-verbaal zal worden opgemaakt. De verordening wordt met algemeens stemmen onver nderd aangenèmen, De maximum straf wordt bepaald op f.25., terw'jl 10 minuten voor het vertrek de gewone plaats raag worden ingenomen. 10. Voorstel van B.en W. tot wijziging «ter verordening regelende de inrichting en samenstelling der Commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in de gem. Futte. De voorzitter ze t, dat bij raadsbesluit vm 25 Juni 1927 een der gelijke verordening word vastgesteld doeh dat daarin in art.2 is be paald, dat de commissie zal bestaan uit 6 leden, hetgeen in strijd is not do iager onderwijswet 1920, v rin is bepa-ld, dat de commissie zal besta n uit 5 leden of een veelvoud daarvan. Een ontwerp der verordening zooals die door ",011 Vvr« werd gewijzigd werd den 1 den thuis gezonden, we rin de a->n te brengen wijzigingen zijn vervuld en stelt voor de ver andering aldus gewijzigd vast te stellen. ldus wordt besloten. 11. Benoeming van 5 leden in de commiss ie van toeziöht op het Lage Onderwijs. Dc Voorzitter stelt namens B.en W, voor in déze commissie te be noemen de heeren! F. -outers, .Hendtfiks, k.vijnings, PHoendorvangers en A.Verdonck. Met 4 sfcemrane tegen 3 in blanco worden de aanbevolenon bonoemd, waarvan dd4 eers tgonoeVen ebben verkla rd -Ttrnre benoeming aan tc nemer 12. Voorstel van B.en W. tot wijziging van de gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1927. De Voorzitter zegt, dat in de begrooting 19B7 onkele pósten gewijz igd Dienen te worden, omdatnaorop neer zal ven .oefcen worden dan werd geraamd. De Hoer wijnings vraagt of de persoon die dat drukwerk bestelde aansprakelijk kan worden gesteld. De V. zegt dat het een gebruik was. Hij wijst nog op énkele uit gaven waarvan geen besluiten zijn. De heer Hendriks vra gt of er besluiten zijn van de uitgaven voor de game nteopzIchterSpr. veronderstelt dat ze die wel sameri zullen gedeeld hebben.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 33