re neer ;i jnings of het n'et gebonden kan worden dat die bij de lede thuis worden gezonden ter inzage .De heer Wijnings vindt van p-root nut voor ieder lid. I De" Voorzitter zegt aan het verlangen ga rne te willen voldoen. b. het verslag van de volkshuisvesting. e. bet verslag van de gezondheidscommissie gezeteld te Bergen op Zoom. De Voorzitter wijst in dit verslag op het omtrent Putte geschre vene op biz.26 over hot perceel Kerkhofdroef B.No.36 en wijst erop, dat bij adt schrijv n der Gezondheidscommissie, deze aangelegenheid, be treffende nog niet heeft aangetroffen dat het raogeliik vroeé of laat wel te voorschijn zal komen. Hij stelt '.oor de verslagen voor kennisgeving aan te nenen. gordt met algeraoene stranen voor -kennisgeving aangenomen. 4. Vaststelling van oene verordening regelende de ver deeling der werkzaamheden tusschen de verschillend"abtenaren van den Burgerlijken Stand in de Gem, Putte. De Voorzitter zegt, dat tengevolge van mutaties bij het perso neel van den burgerlijken stand wijziging noodig is van de verordening van 25 Juni 1927. Gemakshalve deed hij den Raadsleden een ontwerp ge worden, en deelt hij mede, dat B. n W. de betrokken ambteharen bij schrijven van 30 April 1920 Ho.143 verzochten hem hunnen eventueele bezwaren tegen deze verordening schriftelijk te wi len mededeelen voor Van den Heer v.d. Ven werd mededeeling ontvangen dat hi i zich met de vo ordening kan vereenigen, terwijl de heeren Leils en van de Sande nie ,s van zich deden hooren. De heer Wijnings vraagt wat er g.beurt als de le en 2e ambte naar afwezig zijn, en wie dan moet optreden. De Voorzitter zegt de derde ambtenaar. De heer wijnings zegt dat de derde ambtenaar niet bceedigt is. De Voorzitter vraagt of de hoer v.d.Sande beeedigt is. Deze zegt van neen. De heer wijnings vraagt wie de verantwoording draagt. De Voorzitter zegt, eat de ambtenaar aansprakelijk is en dat die persoon verondersteld wordt berkend te zijn voor zi n taak. De heor Wijnings vraagt of de Voorzitter die heeren eens af vraagt of zij altijd hun functie zullen vervullen. Wethouder wouters vraagt of er een tijd bepaald is dat een ambfce* naar beeedigt moet zijn, waarop hij ontkennend antwoordt. amens B.erill. stelt hij voor de verordening onveranderd vast te suellen. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. 5. Voorstel van B.en W. tot goedkeuring van de rekening en verantwoording over 1928 van de Gezondheidscommissie gezeteld te Ber en op Zoom. a, De Voorzitter geeft een ove zicht der rekening van de Gezond— >eure°0 °n naci0ns B.en W. voor deze rekening goed te Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. i.iOi

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 31