openbare vergadering van den Raad der Gemeente putte op Donderdag 3 Mei 1928. Aanwezig zijn de Heeren: Wouters en H.Hendriks Wethouders,en de heeren P.Iïoenderfcangers, H.Wijnings, Fh.Fendrikx, L.van de Sande, om G.A.Leijs leden. Voorziti-er de eer F.j.v.è.ven, Burgemeester tevens Secretaris. De Voorzitter opent te 6 uur de vergadering. Tot voorstenaner wordt aangewezen No,4 van de presentielijst, den T eer H.Hendriks. De Voorzitter steljb achtereenvolgens aan de orde: 1. Vaststelling van de notulèn van de vorige Raads vergadering. Deze worden na voorlezing met algerneene stemmen onveranderd aangenomen. 2. Mededeeling van ingekomen stukken. De voorzitter zegt, dat de volgende stukken zijn ingekomen: a. Besluit van de Ged.Staten van 18 April 1928, G.No.26V, II afd. houdende goedkeuring van het regele- ment van het Burgerlijk Armbestuur, in de Gem. Putte van 22 Maart 1928. b. Schrijven van den ïïeer J. Verhagen, benoemd lid van het Burger lijk Armbestuur dat hij zijne benoeming aanneemt. c. Schrijven van den Heer J.C.S. Bastiaanso benoemd lid var de C.t.W.v.S. in de gemeente putte, dat hij zijne be noeming aanneemt. d. Geldleoning bij de Rijksver zekeringsbank. De Voorzitter zegt, dat door hem pogingen werden gedaan de geldleening door decgemeente Putte bij de Rijksverzekeringsbank aan gegaan geconverseerd of vel de rente van 7' verlaagd te krijgen. De R.v.B. heeft hem bericht, bij brief van 17 April 1928, G.B.No.98, dat de Bank daartoe in eigen finantieel belang niet kan besluiten, zoodat de gemeente met dezen last blijgt zitten totdat: de leeninr heel is afgelost. ij stelt voor deze stukken voor kennisgeving a an te nemen. Het algemee e stemmen wordt h ertoe besloten. S. aAanbieding van verslagen over 1927. a. Gemeen -eve slag. De Voorzit er zegt, dat dit is opgemaakt door B.en W. en dat het den ledén ter inlage zal worden tvuisgezondon, dat het ter secre tarie ter lezing zal neergelegd worden en dat het in afschrift tegen betaling der koston ad f.3. per exemplaar verkrijgbaar wordt gestald.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 30