Ter sprake komt nogmaals de instructie van den secretaris en de heer 7ijnings merkt hierbij op,dat het hoogst wenschelijk moet worden geacht,dat de secretaris buiten zijn kantooruren niet op het secretarie aanwezig zij. Hij zou daarom den secretaris willen verbieden in het vervolg buiten den secretarie-uren op het secretarie aanwezig te zijn. Na eenige gedachtenwisseling hieromtrent wordt besloten den secretaris er op te wijzen,dat hij zich in den meest strikten zin aan zijne intsructie te houden heeft. 7. Verbod vloeken. Ingekomen is,zegt de voorzitter,een schrijven,aanhoudende verzoek tot het uitvaardigen van een verbod isixhaixa om in het openbaar te vloeken of Gods II.Naam misbruiken. Besloten wordt het schrijven voor kennisgeving aan te nemen. 8. Verlof Secretaris. De Secretaris verzoekt in zijn instructie alsnog te willen regelen welke verlofdagen hij per jaar mag hebben. Toegezegd wordt dit nog nader te zullen regelen. Verder niets meer te behandelen zijnde,wordt de vergadering gesloten. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1928 | | pagina 2