De Heer Leijs oud wethouder verklaart er niets van te weten. 13. Vaststelling van het kohier der hondenbelasting dienst 1928. De Voorzitter zegt den leden éen afschrift der lijst te hebben thuisgezonden. Het kohier wordt vastgesteld als door B.en W. werd voorgesteld. Na ongeveer 20 minutén in geheime vergadering bijeen geweest te zijn wordt met algemeene stemmne besloten aan J.B.W.Meerbach oud waarnemend secretaris ontvanger en ambtenaar van den Burgerlijken Stand eene vergoeding ad F.200. toe te kennen voor bewezen diensten. Nog wordt besloten de gemeente-gelden zoover als kasgeld aan wezig bij de R.K.Boerenleenbank rentegevend te beleggen. Niets meer te behandelen zijnde sluit de Voorzitter ten 7.30 UUR de vergadering. De Wethouder, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 29