9. Voorstel vav B.en W. tot vaststelling van eene ver ordening tot aanvulling van art. 36 der Politie-verordening. De Voorzitter zegt, dat in de vergadering van B.en W. reeds her haalde malen is geeproken over de hinder, welke wordt veroorzaakt door de staanplaatsen welke de autobussen in deze gemeente innemen, welke autobusseh daardoor het verkeer belemmeren en meer dan hinderlijk zijn voor de bewoners der gemeente, wier uitzicht wordt benomen, terwijl de winkeliers daardoor in hun bedrijf veelvuldige klachten en verzoeken werden ingediend en gedaan door de eigenaars dier panden, doch tot he* den zonder resultaat en waar de eigenaars dier autobussen niet genegen zijn om voor hunne autobussen andere staanplaatsen op te zoeken hebben B.en W. gemeend niet langer te mogen stilzitten en werd een verordeniög ontworpen, waarvan de raadsleden een ontwerp ontvingen. Hij zegt verder dat, wanneer de Ra-d deze verordening ongewijzigd wil vaststellen, dat dan z.l. met succes kan opgetreden worden zoodra de verordening in werk- ing is getreden, en dat wanneer deze verordening in werking treedt onvei wijld tot strenge toepassing zal worden overgegaan en van elke overtre ding onverwijld proces-verbaal zal worden opgemaakt. De verordening wordt met algemeene stemmen onveranderd aangendmen. De maximum straf wordt bepaald op f.25., terwijl 10 minuten voor het vertrek de gewone plaats mag worden ingenomen. 10. Voorstel van B.en V/. tot wijziging der verordening regelende de inrichting én samenstelling der Commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in de gem. Putte. De voorzitter zegt, dat bij raadsbesluit van 25 Juni 1927 een der« gelijké verordening werd vastgesteld doqh dat daarin in art.2 is be paald, dat de commissie zal bestaan uit 6 leden, hetgeen in strijd is met de Lager onderwijswet 1920, waarin is bepaald, dat de commissie zal bestaan uit 5 leden of een veelvoud daarvan. Een ontwerp der verordening zooals die door B.en W. werd gewijzigd werd den leden thuis gezonden, waarin de aan te brengen wijzigingen zijn vervuld en stelt voor de ver andering aldus gewijzigd vast te stellen. Aldus wordt besloten. 11. Benoeming van 5 leden in de commiss ie van toeziéht op het Lager Onderwijs. De Voorzitter stelt namens B.en W, voor in déze commissie te be noemen de heeren: F.Wouters, H.Hendfiks, H.Wijnings, P.Hoendervangers en A.Verdonck. Met 4 stemmne tegen 3 in blanco worden de aanbevolenen benoemd, waarvan dd4 eerstgenoemden hebben verklaard hunna benoeming aan te nemer 12. Voorstel van B.en W. tot wijziging van de gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1927. De Voorzitter zegt, dat in de begrooting 1927 enkele pésten gewijz igd dienen te worden, omdat daarop meer zal uitgegeven moeten worden dan werd geraamd. De Heer Wijnings vraagt of de persoon die dat drukwerk bestelde aansprakelijk kan worden gesteld. De V. zegt dat het een gebruik was. Hij wijst nog op énkele uit gaven waarvan geen besluiten zijn. De heer Hendriks vra gt of er besluiten zijn van de uitgaven voor de gemeenteopzichter. Spr. veronderstelt dat ze die wel samen zullen gedeeld hebben.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 28