De Heer Winnings of het niet gebonden kan worden dat die bij de leden thuis worden gezonden ter inzage .De heer Wijningsvindt van groot nut voor ieder lid. De Voorzitter zegt aan hét verlangen ga-rne te willen voldoen. b. het verslag van de volkshuisvesting. c. het verslag van de gezondheidscommissie gezeteld te Bergen op Zoom. De Voorzitter wijst in dit verslag op het omtrent Putte geschre vene op blz.26 over het perceel Kerkhofdreef B.No.36 en wijst erop, dat bij hét schrijven der Gezondheidscommissie, deze aangelegenheid, be treffende nog niet heeft aangetroffen dat het mogelijk vroeg of laat wel te voorschijn zal komen. Hij stelt vjor de verslagen voor kennisgeving aan te nemen. Wordt met algemeene stmmen voor kennisgeving aangenomen. 4. Vaststelling van eene verordening regelende de ver deeling der werkzaamheden tusschen de verschillendeambtenaren van den Burgerlijken Stand in de Gem. Putte. De Voorzitter zegt, dat tengevolge van mutaties bij het perso neel van den burgerlijken stand wijziging noodig is van de verordenigg van 25 juni 1927. Gemakshalve deed hij den Raadsleden een ontwerp ge worden, en deelt hij mede, dat B.en W. de betrokken ambteharen bij schrijven van 30 April 1928 Ho.143 verzochten hem hunnen eventueele bezwaren tegen deze verordening schriftelijk te willen mededeelen voor 3 Mei 1928. Van den Heer v.d. Ven werd mededeeling ontvangen dat hiy zich met de verordening kan vereenigen, terwijl de heeren Leijs en van de Sande niets van zich deden hooren. De heer Wijnings vraagt wat er gebeurt als de le en 2e ambte naar afwezig zijn, en wie dan moet optreden. De Voorzitter zegt de derde ambtenaar. De heer wijnings zegt dat de derde ambtenaar niet beeedigt is. De Voorzitter vraagt of de heer v.d.Sande beeedigt is. Deze zegt van neen. De heer Wijnings vraagt wie de verantwoording draagt. De Voorzitter zegt, eat de ambtenaar aansprakelijk is en dat die persoon verondersteld wordt berkend te zijn voor zijn taak. De heer wijnings vraagt of de Voorzitter die heeren eens af vraagt of zij altijd hun functie zullen vervullen. Wethouder Wouters vraagt of er een tijd bepaald is dat een ambt» naar beeedigt moet zijn, waarop hij ontkennend antv/oordt. Namens B.enW. stelt hij voor de verordening onveranderd vast te stellen. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. 5. Voorstel van B.en W. tot goedkeuring van de rekening en verantwoording over 192f van de Gezondheidscommissie gezeteld te Bergen op Zoom. De Voorzitter geeft een overzicht der rekening van de Gezond heidscommissie en stelt namens B.en W. voor deze rekening goed te keuren. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 26