Openbare vergadering van den Raad der Gemeente putte op Donderdag 3 Mei 1928. Aanwezig zijn de Heeren: F,Wouters en H.Hendriks Wethoudersen de heeren P.Hoenderfcangers, H.Wijnings, Ph.Hendrik*, L.van de Sande, wn G.A.Leijs leden. Voorzitter de Heer F.J.v.d.Von, Burgemeester tevens Secretaris. De Voorzitter opent te 6 uur de vergadering. Tot voorstemmer wordt aangewezen No,4 van de presentieli1stden Heer H.Hendriks. De Voorzitter stel£ achtereenvolgens aan de orde: 1. Vaststelling van de notulèn van de vorige Raads vergadering. Deze worden na voorlezing met algemeene stemmen onveranderd aangenomen. 2. Mededeeling van ingekomen stukken. De Voorzitter zegt, dat de volgende stukken zijn ingekomen: a. Besluit van de Ged.Staten van 18 April 1928, G.No.267, II afd. houdende goedkeuring van het regéle- ment van het Burgerlijk Armbestuur, in de Gem. putte van 22 Maart 1928. b. Schrijven van den Heer J. Verhagen, benoemd lid van het Burger lijk Armbestuur dat hij zijne benoeming aanneemt. c. Schrijven van den Heer J.C.S. Bastiaanse benoemd lid van de C.t.W.v.S. in de gemeente putte, dat hij zijne be noeming aanneemt. d. Geldleening bij de Rijksver zekeringsbank. De Voorzitter zegt, dat door hem pogingen werden gedaan de geldleening door decgemeente Putte bij de Rijksverzekeringsbank aan gegaan geconverseerd of wel de rente van 7% verlaagd te krijgen. De R.v.B. heeft hem bericht, bij brief van 17 April 1928, G.B.No.98. dat de Bank daartoe in eigen finantieel belang niet kan besluiten, zoodat de gemeente met dezen last blijgt zitten totdat de leening ge* heel is afgelost. Hij stelt voor deze stukken voor kennisgeving a an te nemen. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. 3. AAanbieding van verslagen over 1927. a. Gemeenteverslag. 06 Voorziti;;er zegt, dat dit is opgemaakt door B.en W. en dat het den ledén ter inzage zal worden thuisrgezonden, dat het ter secre tarie ter lezing zal neergelegd worden en dat het in afschrift tegen betaling der kosten ad f.3. per exemplaar verkrijgbaar wordt gesteld.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 25