De Voorzitter deelt mede dat Burgemeester eh Wethouders der gemeente in hunne vergadering van den 22 Maart 1.1. kasopname hielden bij den gemeente ontvanger en dat in kas werd bevonden een bedrag van f. 1533.36^,welk be- bedra g volgens de boeken ook in kas moest aanwezig zijn. Wordt voor kennisgeving aangenomen Van de gebruikelijke rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De Voorzitter schorst hierna de openbare vergadering om over te gaan in eene met gesloten deuren !Ta ongeveer 15 minuten wordt de geheime vergadering opgeheven en her opent de voorzitter de vergadering,welke weder in het openbaar wordt ge - houden. 7. Voorstel van den heer h'ijnings. De heer Y.'ijnings stelt voor onmiddellijk over te gaan tót de benoeming van een gemeente - secretaris. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. 8. Benoeming van een gemeente - secretsrid De Voorzitter delt mede,dat door Burgemeester en Wethouders in hunne vergadering van 20 Maart 1.1.eene aanbeveling werd opgemaakt en dat zij daarop plaatsten a. F. J. van de Ven burgemeester en b. J. B. Lieerbach tijdelijk secretaris. De Voorzitter benoemd de beide wethouders tot stemopnemers Na gehouden schriftelijke stemming worden uitgebracht 7 stemmen,welke alle werden uitgebracht op den den F.j.van de Ven,burgemeester der gemeente De Burgemeester verklaart daarna onder dank aan alle leden voor de op hem uitgebrachte stemmen,da t hij de benoeming aanvaardt en geeft de ver-' zekering,dat ook hij in deze functie zijne beste krachten aan de geneer nte zal dienstbaar maken. 9. Vervol ontslag aan J.3. I.eerbach De Voorzitter stelt daarna voor aan den heer JV Meerbach met in gang van 1 April 192 8 eervol ontslag te verleenen als secretaris,ontvan ger en ambtenaar van den burgerlijken stand in welke functie's hij tijde - lijk werd benoemd den 22 December 1927 met algemeene stemmen wordt hern dit eervol ontslag verleend 10. kantooruren. De Voorzitter stelt voor de secretarie in het vervolg open te stellen voor het publiek op de erkdagen van 3 tot 6 uur namiddag. Met algemeene stemmen wordt hiefctoe besloten en.worden ook de uren waarop het bureau van den burgerlijken stand zal geopend zijn op die uren vastgesteld. 11. Ambtenaar van den Burgerlijken stand. De Voorzitter stelt voor over te gaan tot het benoemen van een ambte naar van den Burgerlijken stancwaarvoor loor burgemeester 'en wethouders wordt aanbevolen den heer F.J. van de Ven, burgemeester. Tot stemopnemers wijst de Voorzitter de beide heeren wethouders aan. ;r worden 7 stemmene uitgebracht,welke alle op den heer van do Ven werden uitgebrachtdie "oor de' Voorzitter als benoemd wordt verklaart en lie le op hemuitgebracht- 'benoeming aanvaardt, on-'er dankbetuiging

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 22