tweetal aanbevelingen werden opgemaakt en wel a. in de'vacature C. Matteussen 1. F.J. van de Ven, burgemeester 2. p.J.Verdonck hoofd der school. b. in de vacature F.Theijssen; 1. j.verhaegen, 2. J.C.S. Bastiaanse, beiden onderwijzers. Hij zegt verder,dat Burgemeester en wethouders den heer F.Teijsen niet meer voor eene herbenoeming kunnen aanbevelen,omdat deze daarvoor te oud i§, cn'brcngt hem dank voor a lies,wat deze voor het armbestuur deed. De voorzitter stelt dan de benoeming van de leden ban het armöestuur aan de orde en benoemd de beide wethouders voor deze en alle volgende dtem- men tot stemopnemers a. Vacature C. Mattheussen. Uitgebracht worden 7 stemmen en wel alle op den heer F.J. van de 7en, die door den Voorzitter wordt benoemd verklaart en zegt de benoeming te zul len aanvaarden .Hij dankt allen voor de op hem uitgebrachte stemmen. b. Vacature. F. Teijssen. Uitgebra cht worden 7 stemmen,waarvan 4 op den heer Verhaegcn 1 op den heer Van de Ven en 2 stemmen in blanco. De Voorzitter verklaartè de heer Verhagen benoemd tot lid van net bur gerlijk armbestuur en zal hem met zijne benoeming in kennis stelden. 5. Benoeming van 3 leden in de commissie tot wering van schoolverzuim. De Voorzitter zegt,dat de leden der commissie tot wering van school verzuim per 1 januari 1928 periodiek moesten aftreden en dat de aftredende leden waren de hceren; P. J. Verdonck, hoofd eer school ,die verklaarde een herbenoeming niet meer op prijs te zullen stellen en de heeren Ph.. en - drikx enC.J.Leijs. De Voorgtittcr stelt dan de benoeming ban leden der commissietot werm van schoolverzuim aan de orde en zal bij alke vacature de aanbeveling 'voor lezen. a. Vacature P.J.Verdonk. 1. J.C.S.Bastiaanse ,en 2. j.verhaegen, beiden onderwijzer. Uitgebracht worden 7 stemmen en wel 5 stemmen op den heer Bastiaanëe 1 op den heer J. Verhagen en 1 op den heer Leijs. De Voorzitter verklaart dan de heer Bastiaanse benoemd, die met de be noeming in kennis zal gesteld worden. b. Vacature ph. Hendrikx. 1. Ph. Hendrikx landbouwer en 2. H.Herstens schoenmaker. Uitgebracht worden 7 stemmen en wel alle op den heer Ph-.Henc ri,c"ie oo. de voorzitter wordt' benoemd verklaart en op de vraag van den Voorzitter verk. klaart de benoeming te aanvaa rden. c. Vacature C.J. Leijs. 1. H. Hendriks, koopman en 2. HxxXarxiaxx P. Hoend rvangers,arbeider. Uitgebracht worden 7 stemmen en wel 4 op den heer Hendriks, 2 op den heer C.J. Leijs en 1 op den heer P. Hoendervangers,waarna de voorzitter verklaart dat de heer Hendriks is benoemd ,die op de vraag van den Voorzitter verklaar de op hem uitgebrachte benoeming te aanvaarden. 6. Mededeeling van het proces - verbaal van kasopname bij den ontvanger.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1928 | | pagina 21