Openbare vergadering van den Raad der gemeente Putte van 22 Haart 1923 des namiddags ten 6.15 uur. 'Aanwezig zijn de heeren.'F.Wouters en E.Hendriks wethouders en de heeren G. a A.Leijs, L.van der Sande, Ph. Hendrikx, H.Vfijningè en P. Hoendervangers. Voorzitter "hJ. van de Ven, burgemeester. Secretaris J.Bi';:. Heerbach, waarnemend secretaris. De Voorzitter opent te 6.15 de vergadering. •Tot voorstemmer wordt aangewezen de heer Ph. Hendrikx,nummer 4 der presen tielijst. la. Beëdiging en installatie van het raadslid P. Hoendervangers. Op de vraag van den voorzitter verklaart de heer Hoendervangers be - reid te zijn de voorgeschreven eeden af te leggen. Hierna legt de. heer Hoendervangers in handen van den voorzitter devoor geschreven eeden af,waarna hij door dc voorzitter wordt gelukgev.emscht met zijne benoeming tot lid van den Raad en spreekt de hoop uit,dat Hoendervan gers dc belangen der gemeente naar eed en geweten zal voorstaaan en bc hartigen en verklaart hem geinstallecöd. 1. Vaststelling van de notulen van de vorige raadsvergadering. Ha voorlezing worden deze met algemeene stemmen vastgesteld,nadat de heer Ph. Hendrikx er op had gewezen,dat hij ter vorige zitting niet was ver schenen,omdat zijne oproeping niet in ordo aas,en de voorzitter had toege zegd, daarvan aanteekening te zullen houden in de notulen. 2. Behandeling van de nota van aanmerkingen van Gedeputeerde Staten gevallen op de begrooting 1928. De Voorzitter somt de aanmerkingen op en geeft het door Burgemeester en Wethouders gegeven antwoord weer,waarna dit met algemecnestemmen wordt goed gekeurd. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van een nieuw reglement voor het Burgerlijk Armbestuur im de gemeente Putte. De voorzitter merkt op,dat dit ontwerp-reglement den raadsleden werd toegezonden,zoodat voorlezing wel achter wege kan blijven/. Hij zegt de artikels te zullen aanhalen en verzoekt hen,die aanmerkingen,voorstellen •als anderszins hebben het woord te vragen. Bij artikel 3 merkt de heer Wijnings op,dat hij het beter oordeelt,dat de nog zitting hebbende leden van het burgerlijk armbestuur aftreden op het oude reglement en doet daartoe het voorstel.Met algemeene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Op de volgende artikelen worden geene voorstellen tot wijziging gedaan, waarna de verordening met a lgemeene stemmen wordt vastgesteld als zij werd aangeboden behoudens de aangebrachte wijziging op voorstel des heeren Wij nings 4. Benoeming van 2 leden in het burgerlijk armbestuur. o "'oorzitter zegt,dat in het burgerlijk armbestuur 2 vacatures zijn A o: W en wel 1 door Ge periodieke aftreding van het lid Teysen per 1 Ja- f -ml 1928 en 1 door het nomen van ontslag door het lid C. iatteussen per 15 februari 1928. •m Pij z egt,dat in verband daarmede door Burgemeester en Wethouders een

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 20