I t Notulen van de openbare vergadering van den Raad d.d. 7 November 1927, n.m. 7 uur. lanwezig alle leden behoudens de heer A.Leijs,die afwezig is met kennisgeving. Voorzitter de heer F.Wouters,waarnemend burgemeester. Tot voorstemmer wórdt bij loting aangewezen de heer Ph.Iiendrikx De Voorzitter opent te 7 uur de vergadering en stelt achtereenvol gens aan de orde 1. Notulen van de vorige vergaderingen. De notulen van vorige vergaderingen zullen worden aangehouden totdat zij door den sec etaris zullen zijn samengesteld. 2. Schrijven van den. Raad van State houdende oproeping voor de behandeling van het beroep tegen de toelating tot raadslid van F.V/outers,H.Hendriks, H..ijnings en P.C.van Linden. De Voorzitter stelt voor den Raad van State te berichten,dat het - onnoodig wordt geacht,gezien de beslissing van Gedeputeerde Staten F in deze,bij de behandeling van het beroep te verschijnen of zich door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen. Overeenkomstig het voorstel wordt met 6 tegen 2 stemmen besloten. Tegen stemden de heeren Ph.Hendrikx en L.v.d.Sande. 3.Nota van aanmerkingen op de rekening der gemeente,dienst 1926. De Voorzitter doet voorlezing en toelichting geven van de gevallen aanmerkingen op de gemeente-rekening. Blijkt,dat de aanmerkingen meest van administra hieven aard zijn en bij juiste toepassing der geldende voorschriften door den ont vanger hadden kunnen worden voorkomen. Door meerdere leden wordt de ontvanger op zijn nalatigheid gewezen De ontvanger belooft in het vervolg zich beter aan de voorschriften te zullen houden. Besloten wordt dan met algemeene stemmen tot verzending van het concept-antwoord van burgemeester en wethouders. Zie brief van heden. 4.Voorstel van den heer H. '.'ijnings tot het wijzigen der instructie voor den secretaris. De heer '"ijnings stelt voor,de instructie van den secretaris dus danig te wijzigen,dat hij in het vervolg verplicht wordt om van 9 uur des voormiddags tot 12 uur des middags en van 1,30 des namid dags tot 5 uur des namiddags op alle werkdagen ter secretarie aan wezig te zijn en op Roomsch Katholieke feestdagen van 9 uur tot 12 uur des voormiddags. Het secretarie zal tijdens de aanwezigheid van den secretaris steeds geopend zijn voor het publiek. Over dit voorstel ontspint zich een kort debat tusschen enkele leden. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Zie brief aan den Commissaris der Koningin d.d. heden. 5. Bekendmakingen. Ter sprake komt het aanplakken van de verschillende bekendmakingen in de gemeente. y Besloten wordt de bekendmakingen in het vervolg op drie plaatsen aan te plakken n.l. aan het gemeentehuisbij H.Hendrikx en bij F.'Ots. 6.Instructie secretaris.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 1