UITTREKSEL UIT DE Notulen van de openbare vergadering van den Raad der gemeente Putte d.d. 21 Februari 1928,n.m. 6 uur. Aanwezig zijn de hccren F.UoutersH.Hendriks,wethouders en de heeren II. ijnlngs,A.G.Leljs en L.v.d.Sande. Afwezig zonder kennisgeving de heer ph. Hendrikx. Er is een vacature. Voorzitter de heer F.J. van de Ven,burgemeester Secretaris de heer J.B.R.: eerbachwaarnemend secretaris. De voorzitter opent te 6 uur 15 minuten de vergadering. 6.Behandeling en vaststelling van de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1928. De voorzitter zegt,dat alle leden een memorie van toelichting op de begroeting 19"8 in het einde - ar 1927 hebben onovarg -r en dat hen dezer dagen een kleine aanvulling werd thuis gezonden. Hij zegt verder,dat bij nader beschouwing de begrooting,vooral wat de inkomsten en in het bijzonder,wat de belastingen betreft,er niet zoo rooskleurig uitziet en dat de belastingen heel wat meer zullen moeten opbrengen,dan eenieder lief is; dat op deze egroc ting onder meer voorkomen de eindbedragen der rekening 1926 en wel met een na- deelig saldo van f.1840,9*0,eén bedrag dat op een begrooting als die der gemeente Putte,waar de inkomsten f.15000.- ongeveer bedragen, veel''te zwaar drukt en. bijna 1/10 der inkomsten vormt. De begrooting 1928 is danig onder handen genomen,zegt de voorzitter, en verschillen de onnoodige uitgaven zijn geschrapt,terwijl andere,die niet te schravpen waren,in meerdere of mindere mate werden verlaagd,daar het het streven van burgemeester en wethouders is,niet meer uit te geven, dan strikt noodzakelijk en dit te meer,omdat de rekening 1927 met een nog beduidend grooter nadeelig saldo zal sluiten dan 1926 deed. Volgens hem is de oorzaak dezer nadeelige saldi alleen toe te schrij- van aan een slecht finantieel beheer,o.m. door de belasting,welke de ^rootste inkomsten moest opbrengen,na de vaststelling van de begrooting ingrijpend te wijzigen,waardoor de opbrengst ver bereden het geraamde bleef. Ten slotte zegt hij,dat een en ander oorzaak is van de finantieele moeilijkheden,waarin de gemeente Putte thans verkeert, en waaruit de tegenwoordige Raad van Putte de gemeente heeft te halen,met andere woorden,dat de Raad de belastingen imgrijpend zal moeten wijzigen,wat zeggen wil,zeer zal moeten verzwaren,ten einde te her stellen,wat anderen helaas bijna in elkander deden storten. Hij wijst er daarbij tevens op,dat het in tal van geme nten met de finantiën niet beter gesteld is en dat ook daar de belastingen zwaar drukken,en dat dat een troost,zij het dan ook een schrale,voor de gemeente Putte zijn mag. De Voorzitter spreekt dan de hoop en het vertrouwen uit,dat de tegenwoordige Raad de baar opgelegde t^ak ernstig zal opvatten,zonde zich door buitenstaanders angst te doen aanjagen,daar alleen door vaste handen in den wanhopigen toestand van nu verandering en ver> betering is te renger ter algeheel herstel. De Voorzitter geeft dan gelegenheid tot het houden van algemcene beschouwingen,waarnniemand gebruik van maakt. De Voorzitter begint vervolgens met de artikelgewijze behandeling, van de begrooting en verzoekt den leden hunne bezwaren bij ieder artikel afzonderlijk naar voren te willen brengen. UITGAVEN.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 19