Inkomsten 4a. Pensioensbijdragen. De Voorzitter stelt namens Burgemeester. bh ethouders voor 8:|/£ te heffer voor -pensioensbijdragen van pensioengrondslagen van f.2000. en hooger. De höèr Leijs zegt hier tegen te zijn en meent,dat Gedeputeerde Staten het niet goed zullen keuren. De Voorzitter beaamt zulks en vervracht' althans hierover eënige be merking. De heer Leijs zou liever het percentage willen verminderen en dan haar van alle ambtenaren willen vorderen. De h er 'ijnings vraagt of het er hier om te''doen is,don veldwachter te treffen. Het voorstel van Burgemeester en hthoud.ers wordt dan., met algemeene stemmen aangenomen. 16. Opcenten personeele belasting. De heer ,Y.rijningsvraagtwaarom de heffing niet voor alle' aanslagen hetzelfde is. De Voorzitter zegt,dat de vorige Baad deze moest vijzigcn,maar het zoo deed,dat er een weinig meer door werd opgebracht. De heer ijnings zou meer willen heffen. De Voorzitter zegt,dat het nu te laat is voor 1928. Voor 1929 zal tijdig zorg gedragen worden. 19Plaatselijke inkomstenbelas ting. De Voorzitter zegt,dat zeker f.7600.- moet geheven worden en dat de, belastingverordening moet gewijzigd worden of wel het percentage veel hooger gesteld. Hij zal daartoe namens burgemeester en wet houders na afwerking der begrooting eer voorstel doen. 18. Vermogensbelasting. De Voorzitter stelt namens burgcm ester en wethouders voor 100 opcenten te heffen op de vermogensbelasting. Met algemeene stemmen - ordt hiertoe besloten. Madat alle volgnummers van de begrooting 1928 zijn. afgehandeld brengt de voorzitter deze in omvraag,waarna zij met algemeene stemmen wordt- aangenomen. In verband met de gevallen beslissing stelt de Voorzitter voor tot wijziging van de plaatselijke inkomstenbelasting te besluiten en wel door: a. de aftrek voor noodzakelijk tevensonderhout van f.500.teru te brengen op f.300.- v or gehuwd e'% en weduwnaars en weduwen met eigen huishouding;op f.250.- voor ongehuwden en weduwnaars en weezen zonde eigen .huishoudingd aftrek met f.25.- per kind beneden 15 jaar bij een kindertal van t r hoogste 4 en voor elk volgend -kind op f.50 voor samenwonende belastingplichtigen tot den 3en graad inbegrepen de gezamenlijke aftrek te bepalen op en "'maximum van f.300.- over een gelijk br drag tc verdeden. .De hoer outers Waagt of'de Raad tot'" het toepassen van dezen ver laagden aftrek verplicht is. De Voorzitter antwoordt ontkennend,doch zegt dat dan het percentage aa„ merkel ijk hooger moet gesteld orden,daar 1926 een rade el ig slot Opleverde van ongeveerf.1500.- en 1927 een radeelig slot op zal leveren dat in" de duizenden loopt en dat de gemeente zich moet los werken van al dien finantieclen achterstand. De hoer "'ijrrngs betreurt hc t,dat de belasting zoo hoog moet. opge dreven .-orden,hetgeen dèVonvergéeflljke schuld is van het vorige bestuur,dat altijd..een veiligen uitweg wist in verband met de ophan den, zijnde verkiezingen en welke hoeren nu zoo plechtig zwijgen. De heer Leijs zegt-,dat door d anderen altijd beweerd is,dat de belastingen te hoog waren. Dë beer Hendriks dringt er bij den heer Leijs meermalen op aan,te zeggen,wie deze beweringen heeft geuit. De heer van de. Sande zegt,d.a de nieuwe leden gezegd hebben,dat de belasting niet moet-verhoogd worden en dat zij het geld zullen halen waar het te halen is. De heer -Héndriks zegt,dat de nieuwe raadsleden steeds van meening waren,dat zoo. scherp mogelijk moest bezuinigd worden en dat daarna verder zou gezien worden. D© .Voorzitter zegt dan,dat de heer van de Sande vermoedelijk zich niet" goed' meer her inner t, wat er gezegd is,daar Ö.e heeren visten,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 17