43. Bouwpolitie Do Voorzitter zegt,dat deze post oorspronkelijk is geraamd op f.100.- Burgcmeestcr en wethouders meenden achter,dat met heel wat minder kan volstaan worden. Hij zou van de leden graag eenige meeningen hierom trent hooren. De heer Leijs zegt,dat sinds enkele jaren f.10.- por bouw wordt uitge keerd aan den bouwopzichter.De heer Hendriks zegt,dat vroeger een vast bedrag van f.40.- werd betaald aan den bouwopzichter en dat hij dit bedrag ruim voldoende acht. Op de vraag van den Voorzitter,wanneer dit gewijzigd is,kan de heer Leijs geen antwoord geven. Besloten wordt dan dezen post te ramen op f«5o.- 45. Kosten van wegen en voetpaden. De heer Leijs meent hier te moeten wijzen op de praatjes,die de ronde doen,dat de gemeente jaarlijks f.600.- ontvangt voor de wegen en voetpaden en waterleidingen. De Voorzitter zegt,dat hem daar niets van bekend is en dat hij met praatjes niets te maken heeften dat ook de raadsleden zich daar boven verheven moeten ^e^oelen en dat zij de belangen der gemeente moeten behartigen zonder last van of verantwoording aan de kiezers. 44. Jaarwedde marktmeester. De Voorzitter zegt,dat burgemeester en wethouders mcenen,dast deze post geschrapt behoort te worden,daar er geen afzonderlijke marktmees ter behoeft te zijn. De heer ijnings vraagt,wie er marktmeester is,waarop de Voorzitter antwoordt,dat de vorige secretaris deze functie vervulde. De heer Hendriks meent,dat deze post geschrapt moet worden,daar de kwestie van staanplaatsen voor de kermis enz. wel geregeld kan worden door den veldwachter. 46. Algemeene Begraafplaats. De heer .'outers betoogt,dat de algemeene begraafplaats dringend een beter onderhoud eischt,dan tot nogtoe aan dit gemeente-eigendom werd gegeven. De Voorzitter belooft,dat de aangelegenheid der algemeene begraafplaats door hem zal geregeld worden. 55. Jaarwedden doctoren en vroedvrouw. De heer Wijnings zou de jaarwedde van de vroedvrouw willen verminderen tot op f.100.-,daar de verloskundige zoo goed als geen verlossingen gratis doet en dus van gemeentewege niet zoo'n hoog salaris behoeft te genieten. De Voorzitter herinnert er aan,dat het rijk en de provincie samen f.100.- subsidie geven,welke subsidie is geregeld in verband met de thans bestaande jaarwedde. De heer 'ijnings zou dan liever minder subsidie willen ontvangen,als de gemeente toch nog een bezuiniging hierop hebben kan. De Voorzitter zegt,dat de gemeente toch in geen geval een vro dvrouw missen kan en dat daarom het bedrag van f.100.- hem el wat laag voorkomt. De heer 'ijnings zegt,dat de Voorzitter hier anders over zal oordeelen wanneer hij een jaartje hier is. De Voorzitter vraagt dan aan den heer 'ijnings,of hij er zich mede kan vereenigen,dat met deze vermindering nog een jaar wordt gewacht. Hij kan dan^zelf een oordcel vellen omtrent deze aangelegenheid. De heer Wijnings kan zich hiermede vereenigen. 58.Aandeel kwade posten directe belastingen. De voorzitter stelt voor dezen post op f.1000.- te brengen,daar dit bedrag zijns inziens noodig is. De heer outers vraagt het waarom. De Voorzitter zegt,dat tot heden de^ hieromtrent bestaande voorschrif ten verkeerd werden toegepast en de kwade posten rechtstreeks van de inkomsten werden afgetrokken.'Het betreft dus hier enkel een verplaatsing van cijfers. Het bedrag zal in ieder geval noodig zijn. Het voorstel wordt dan met algemeene stemmen aangenomen. 59. Belooning schatter dranklocaliteiten. De Voorzitter zegt,dat burgemeester en wethouders meenden dezen post te moeten schrappen,daar het schatten der dranklocaliteiten wel door burgemeester en wethouders zelf kan gebeuren.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 16