UITGAVEN. 5.Jaarwedde van den ontvanger. De heer 'ijnings zou dezen post vermin derd willen zien en. vraagt den voorzitter of hier mogelijkheid voor is. De voorzitter zegt,dat daar een nieuwen functionaris moet worden benoemd aan Gedeputeerde Staten kan orden aangevraagd,het salaris te vermin deren. De heer ijnings zou dan het slaris van den ontvange zoo mogelijk willen verminderen tot op f.25o.- De Voorzitter meent den heer .'ijnings een zoo groote vermindering te moeten ontraden. Gewoonlijk zullen Gedeputeerde Staten wel een vermindering van 10 willen toestaan,dóch niet licht een nog grootere vermindering. De hoer 'ijnings meent,dat een zoo groot mogelijk bezuiniging dringend noodig is en blijft bij zijn voorstel. Het voorstel,in omvraar gebracht, wordt aangenomen met 3 tegen 2 stemmen. Voor de hoeren v.d.Sandc,Hendriks en /ijnings. Tegen d.e heeren outers en A.G.Leijs. 7,Schrijf- en bureaubehoeften. De heer Leijs vindt het bedrag van f.60.- te laag'. De Voorzitter zegt,dat in 1926 f.63.- werd uitgegeven,en in 1927 veel meer dan door de begrooting werd toegestaan. Z.i. is op dezen post heel wat te bezuinigen,daar de gedane bestellingen veel te ruim zijn geweest. De he r /ijnings zegt,dat naar zijn meening deze bezuiniging onder het nieuwe bestuur gemakkelijk bereikt zal kunnen worden en de heer Hendriks meent, dat deze bezuiniging zeke: moet plaats vinder De heer Leijs verklaart zich dan accoord met deze opvattingep. 12. Verlichting en verwar-mi' g. Door verschillenden wordt gevraagd of met dezen post kan volstaan worden. Volgens den heer Hendriks kan bij aankoop van een kolenkschel in pleats van de dure gasverwarming ruim volstaan worde1 met f.5o.- Het dit bedrag wordt dan genoegen genomen. 30.Kleedigr van den veldwachter. De heer Leijs vraagt of dit bedrag van f.80.- wordt etaald voor uniformklee.dlng. De Voorzit te zegt,dat dit bedrag wordt vers trekt,opdat de veldwachter steeds in behoorlijke kleeding zou kunnen verschijnen. Too mogelijk is unifor:..kleeding wel gewenscht,doch dit staat per slot van rekening aan hem ter beoordeeling. De heer Leijs vin t f.80.- veel te hoog en zou f.60.- wlllèn toestaan. De heer .ijnings vraagt of f.80.- te veel is,nu het den veldwachter betreft. De Voorzitter zegt,dat eigenlijk f.100.- verlangd wordt door de organi saties en dat f.8o.- per jaar voor kleeding toch niet te yel "is'; hij brengt daarom het voorstel van burgemeester en wethouders in omvraag. Dit voorstel wordt met 3 tegen 2 stemmen aangenomen. Voor de heeren Wouters, endriks en ijnings. Tegen de heeren van de Sande en Leijs. 33. Koster straatlantaarns. De he r .'/outers geeft een overzicht van een onderhoud met de gasdirectie te Antwerpen,waaruit blijkt,dat door de nieuwe raadsleden is g daan gekregen,dat per lantaarn f.18.- is te betalen bij 1200 branduren,hetgeen In totaal 180,- vergt,een bezuiniging dus van f.220.- De heer Leijs z gt,dat er vroeger 2000 branduren waren,waarop hem door meerdere leden wordt toegevoegd,dat de lantaarns ongveer 900 uren branden,du dat die 2000 uren weinig te betekenen hebben en dat het eenvoudige reisje naar Antwerpen de gemeente per "jaar f.220 bezuiniging brengt. het algemeene stemmen wordt deze post dan naar f.180.- teruggebracht. De heer 'Ijnings verzoekt den Voorzitter te trachten,dit bedrag nog verminderd te krijgen,hetgeen wel zal lukken. Hij meent,dat er een gas- lucht aan de lantaarns hangt. 37. Vaccinatie en doodschouw. De heer ijnings meent,dat er opdezen post goed f.20.- kan bezuinigd worden. Hij zou dezen post terug willen brengen tot f.10.- daar er toch niets voor gedaan behoeft te worden. De Voorzitter heeft hier geen bezwaren tegen,daar er slechts zeer weinig vaccinaties behoeven te gebeuren. Het voorstel van den heer 'ijnings,wordt dan in omvraag gebracht en met algemeene ste men aangenomen.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 15