dcning,bepalende de uren,waarop het bureau van den burgerlijken stand zal geopend zijn te wijzigen en wel zoo,dat aan a_ ti^el l^een lid wordt toegevoegd, waarin wordt bepaald, da i de opens tellings ti jd voor de zoogenaamde werkdagen zal zijn van 3,30 uur n.m. tot a,30 uur n.m.wanneer^de plaatsvervangende ambtenaar van den burgerlijken stand optreedt en artikel 2 zoo wordt gewijzigc,dat op zondagen en Algemoe erkende Christelijke feestdagen en de dagen,welke daarmede gelijk gesteld zijn,moet worden geopend van 9 uur tot 9,o( uur cos voormiddag mits zulks noodzakelijk is en de openstelling tijdig wordt aange vraagd. l ot algemeene ste men wordt tot deze wijziging es loten. 5.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het el eggen van emeentegelden. De voorzitter zegt,dat door uitloting enkele dor de gemeente toebe- hoorende schuldbrieven ten laste van den Staat oer gcderlanden elf lOSb&cLF zi-^ELe Hij stelt namens burgemeester en wethouders voor,de vrijkomende gelden te beleggen in schuldbrieven van het rijk of de gemeenten. Enkele leden vragen of het de bedoeling is,de gemeentegelden te beleggen in stukken van rederlandsche gemeenten,wat dc Voorzitter bevestigend beantwoord. Met algemeene stemmen wordt dan overeenkomstig het voorstel van burgemeester cn wethouders besloten. 6.Behandeling en vaststelling van de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1928. De Voorzitter zegt,dat alle leden een memorie van toelichting op de bcgrooting 1928 in het einde van 1927 hebben ontvangen en dat hen dezer dagen een kleine aanvulling werd thuisgezöndpn. Hij zegt verder,dat bij nadere beschouwing de begrooting,vooral wat. de inkomsten en in het bijzonder at de belastingen betreft,er niet zoo rooskleurig uitziet en dat de belastingen heel wat meer zullen moeten opbrengen,dan eenieder lief isjdat op d_eze begrooting onder meer voorkomen de eindbedragen der rekening 1926 en wel met een nadeelig slado van f.1340,90 een bedrag,dat op een oegrootinp als die d r gemeente Putte,waar de inkomsten f.15000.- bedragen,veelte zwaar drukt en dat bijna 1/10 der inkomsten vormt; dat de begrooting 1928 danig onder handen is genomen en dat verschillende onnoodige uitgaven zijn gescbrapt,andere,die niet oe sc: rappen vaicn in meer derc of miödere mate werden verlaagd en dat het strec n^van burge meester cn wethouders is, li c t r.icer ui1: 'zo g.wen,dan strikt nooe- zakelijk en dit te. meer,omdat de rekening 1927 met oen nog grooter nadeeli saldo zal sluiten dan 1926 deed.Volgens hem is de oorzw c dezer nadeelige saldós alleen toe te schrijven aan eer,slecht finan- tieel beheer, o.m., door de belasting,welke de grootsteinkomsten moest opbrengen,na de vaststelling van de bcgrooting ingrijpend tc wi izigeu, waardoor de. opbrengst ver beneden het geraamde bleef. Ten slotte zegt hij,dat een en ander oorzaak is van de finantieele^ moeilijkheden,waarin Putte thans- verkeert en waaruit de tegenwoordige Raad Putte 'heeft te halen,metandere woorden,dat de tegenwoordige Raad de belastingen ingrijpend zal moeten wijzigen,wat zeggen wil, zeer zal moeten verzwaren,"ten einde te hers tellen,wat anderen helaas bijna in elkander deden storten. Hij wijst er daarbij tevens op,dat het in tal van gemeenten met de^ finanticn niet beter is gesteld en dat ook daar de belastingen niet minder hoog zijn en dat dat een troost,zij het dan ook een schrale voor Putte mag zijn. De Voorzitter spreekt dan de hoop en het vertrouwen uit,dat de tegen woordige raad de haar opgelegde aak ernstig zal opvatten,zonder zich door buitenstaanders angst te doen aanjagen,daar alleen door vaste handen in de wanhopigen toestand van nu verbetering is te brengen ter algeheel herstel. De Voorzitter geeft dan gelegenheid tot het.houden van algemeene beschouwd- gen,waar niemand gebruik van maakt. De Voorzitter begint vervolgens met.de artikelgewijzebehandeling der begrooting en verzoekt den leden hunne bezwaren oij ieder ar tikel afzonderlijk naar voren te willen brengen. UITGAVEN.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1928 | | pagina 14